tch@dms.mail.go.th 0 5213 5078
  1. นโยบายการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลตามเกณฑ์ Green & Clean Hospital
  : 1709196072.pdf
  : 29-02-2024
  12
  2. ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษสังกัดโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
  : 1702641006.pdf
  : 15-12-2023
  103
  3. ประกาศอัตราค่าบริการค่ารักษาพยาบาล 2566
  : 1697530782.pdf
  : 17-10-2023
  133
  4. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล สังกัดโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
  : 1691546479.pdf
  : 09-08-2023
  128
  5. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับสูง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
  : 1685355632.pdf
  : 29-05-2023
  128
  6. รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ สังกัดโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
  : 1684815301.pdf
  : 23-05-2023
  69
  7. การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 5968 สังกัดโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
  : 1684723362.pdf
  : 22-05-2023
  75
  8. การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 5959 สังกัดโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
  : 1684723297.pdf
  : 22-05-2023
  68
  9. ประกาศการขอรับเงินฝากผู้ป่วยที่มีเงินรับฝากคงเหลือ
  : 1681182638.pdf
  : 11-04-2023
  79
  10. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
  : 1677816881.pdf
  : 03-03-2023
  95
  11. การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการ
  : 1669110028.pdf
  : 22-11-2022
  142
  12. การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น
  : 1656992707.pdf
  : 05-07-2022
  224
  13. หลักเกณฑ์การบำบัดรักษาทดแทนด้วยเมทาโดนระยะยาว
  : 1643621523.pdf
  : 31-01-2022
  288
  14. ระเบียบการบำบัดรักษาทดแทนด้วยเมทาโดนระยะยาว(Methadonemaintenancetherapy)
  : 1633595370.pdf
  : 07-10-2021
  334
  15. นโยบายจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล
  : 1612235960.pdf
  : 02-02-2021
  430
  16. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
  : 1612235819.pdf
  : 02-02-2021
  450
  17. รพ.ธัญญารักษ์เชียงใหม่เปิดให้บริการนวดแผนไทย​ในรูปแบบ​ New Normal
  : 1592904537.pdf
  : 23-06-2020
  605
  18. มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  : 1589891215.pdf
  : 20-03-2020
  547
  19. กำหนดช่วงระยะเวลาห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิดอย่างเด็ดขาดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
  : 20200312162304504.pdf
  : 12-03-2020
  491
  20. คู่มือการให้บริการ การให้บริการญาติเยี่ยมทางแอปพลิเคชั่นไลน์
  : SLA manual_smart02052562.pdf
  : 05-06-2019
  989