tch@dms.mail.go.th 0 5213 5078
หัวข้อ

สมองติดยาคืออะไร?


รายละเอียด

     สมองติดยาหรือ Drug-induced neurotoxicity เป็นสถานะที่เกิดขึ้นเมื่อมีผลกระทบจากการใช้ยาที่ส่งผลกระทบต่อระบบประสาทสมองของมนุษย์ ซึ่งอาจทำให้เกิดภาวะที่สมองไม่ทำงานตามปกติหรือมีปัญหาในการทำงาน  การที่สมองติดยาสามารถเกิดขึ้นจากการใช้ยาที่ไม่ถูกต้อง หรือใช้เกินขนาดที่แนะนำ หรือใช้ยาที่มีส่วนประกอบที่สามารถทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบประสาท เช่น สารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อการสื่อสารระหว่างเซลล์ประสาท การทำลายเนื้องอกที่สร้างสรรค์สารสื่อสารประสาท หรือทำให้มีการเสื่อมสภาพของเซลล์สมอง  ผลกระทบของสมองติดยาอาจแสดงออกเป็นอาการต่างๆ เช่น ปัญหาด้านความจำและการเรียนรู้ การรับรู้ทางสัมผัส การคิดเชิงบริหารและการตัดสินใจที่ล่าช้า การเปลี่ยนแปลงในอารมณ์ หรืออาจเกิดอาการสมองวิตกรรม (Cerebral Atrophy) ซึ่งเป็นการเสื่อมสภาพของส่วนต่างๆ ของสมอง  สำหรับผู้ที่มีสมองติดยาควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เพื่อการวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสม เนื่องจากสมองติดยาสามารถมีผลกระทบที่ซับซ้อนและมีความรุนแรงต่างกันไปในแต่ละบุคคลได้

รูปภาพ

VDO