โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนป้องกันและซ้อมแผนระงับอัคคีภัย และแผ่นดินไหว
 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนป้องกันและซ้อมแผนระงับอัคคีภัย และแผ่นดินไหว โดยนายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับความร่วมมือจากคณะวิทยากรหน่วยงานเทศบาลตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้บุคลากรได้มีความพร้อมในการป้องกัน และระงับอัคคีภัยในเบื้องต้นในหน่วยงาน โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 1 วัน ในระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมบัวระวง(พุทธรักษา) ชั้น 4 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 19 ราย
 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะผู้ปฏิบัติงานด้านการบำบัดรักษายาเสพติดจากประเทศเมียนมา
 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้ปฏิบัติงานด้านการบำบัดรักษายาเสพติดจากประเทศเมียนมา จำนวน 10 คน และคณะผู้ประสานงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(สำนักงาน ป.ป.ส.) โดยนายแพทย์อภิศักดิ์ วิทยานุกูลลักษณ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปกระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติด พร้อมทั้งพาเยี่ยมชมสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดรักษา เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมเก็ดถวา(พุดซ้อน)ชั้น 1 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 14 ราย
 
กิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจสำหรับผู้เข้ารับการบำบัด ครั้งที่ 53
 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดกิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจสำหรับผู้เข้ารับการบำบัด ครั้งที่ 53 จำนวน 175 คน โดยนางนภัสสรณ์ รังสิเวโรจน์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล กล่าวเปิดกิจกรรมพร้อมกับให้โอวาท และทีมงานด้านการพยาบาลและสหวิชาชีพ ให้ความรู้และดำเนินกิจกรรมในหัวข้อเรื่อง "การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น" เพื่อให้ผู้เข้ารับการบำบัดมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น สามารถนำไปช่วยเหลือผู้อื่นในภาวะวิกฤตฉุกเฉินได้ โดยกิจกรรมนี้มีการบรรยายให้ความรู้ ดูคลิปวีดิโอ การสาธิตจากทีมงานวิทยากร และผู้ป่วยได้ฝึกปฏิบัติกับหุ่นฝึก เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมบัวระวง(พุทธรักษา)ชั้น 4 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 26 ราย
 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน "คณะผู้บริหารคลินิก Medical Corporation Emomoto ประเทศญี่ปุ่น"
 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารคลินิก Medical Corporation Emomoto เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 5 คน โดยนายแพทย์อภิศักดิ์ วิทยานุกูลลักษณ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ให้การต้อนรับ และบรรยายกระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติด พร้อมทั้งพาคณะเข้าเยี่ยมชมสถานที่ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมดอกปีบ(กาสะลอง) อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 5 ราย
 
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
 
นายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากรของโรงพยาบาล ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 10 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ วัดหนองปันเจียง ตำบลขี้เหล้ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 16 ราย
 
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯพระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๑๐
 
นายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร และข้าราชการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯพระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๑๐ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ เมื่อวันที่๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องนิทรรศการ ๑ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 6 ราย
 
กิจกรรมรณรงค์ "วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2562
 
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์ "วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2562" โดยมีนายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดพิธีพร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทและให้กำลังใจแก่ผู้ป่วย กิจกรรมวันนี้มีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง "บุหรี่ กับการกลับมาเสพซ้ำ(Nicotine and Relapse)"โดย ดร.นพ.กนก อุตวิชัย นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รพ.ธัญญารักษ์เชียงใหม่ มีประกวดการนำเสนอบอร์ดให้ความรู้ด้านวิชาการเรื่องของพิษภัยบุหรี่ และการประกวด Cover Dance โดยผู้เข้ารับการบำบัดทั้งหมด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยได้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการลดและเลิกบุหรี่ได้ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมบัวระวง(พุทธรักษา) อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 16 ราย
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ"พัฒนางานประจำสู่งานวิจัย(Routine to Research : R2R)" ครั้งที่ 2
 
กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี กลุ่มภารกิจวิชาการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "พัฒนางานประจำสู่งานวิจัย(Routine to Research : R2R)" ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2562 ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยแพทย์ พยาบาลและสหวิชาชีพ จำนวน 35 คน และได้รับเกียรติจากอาจารย์ กนิษฐา ไทยกล้า นักสถิติเชี่ยวชาญ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 3 ราย
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ"พัฒนางานประจำสู่งานวิจัย(Routine to Research : R2R)"
 
กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี กลุ่มภารกิจวิชาการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "พัฒนางานประจำสู่งานวิจัย(Routine to Research : R2R)" เมื่อวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2562 โดยนายประสาน รังสิเวโรจน์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยแพทย์ พยาบาลและสหวิชาชีพ จำนวน 35 คน และได้รับเกียรติจากอาจารย์ กนิษฐา ไทยกล้า นักสถิติเชี่ยวชาญ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 3 ราย
 
การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital
 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ รับการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ และคณะทำงานดำเนินการพัฒนาด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินการพัฒนาด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมเก็ดถวา(พุดซ้อน) ชั้น 1 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 14 ราย
 
โครงการเสริมพลังคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต ด้วยการสวดมนต์ เจริญสมาธิของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562
 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดโครงการเสริมพลังคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต ด้วยการสวดมนต์ เจริญสมาธิของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562 โดยมีนายประสาน รังสิเวโรจน์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมสวดมนต์และเจริญสมาธิ พร้อมทั้งออกกำลังกายหลังจากการสวดมนต์และเจริญสมาธิ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 กิจกรรมนี้จัดทุกวันพุธ ณ ห้องประชุมบัวระวง(พุทธรักษา)ชั้น 4 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 7 ราย
 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อาจารย์และนักศึกษาสาขากิจกรรมบำบัด จาก Hong Kong Polytechnic University
 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาสาขากิจกรรมบำบัด จาก Hong Kong Polytechnic University เขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และนักศึกษาสาขากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 30 คน ในโครงการสร้างเครือข่ายส่งเสริมความเป็นผู้นำและทักษะการเป็นพลเมืองโลก โดยนายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและบรรยายกระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติด และพาคณะเยี่ยมชมด้านกิจกรรมบำบัด เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการแพทย์ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 12 ราย
 
กิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจสำหรับผู้เข้ารับการบำบัด ครั้งที่ 52
 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดกิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจสำหรับผู้เข้ารับการบำบัด ครั้งที่ 52 จำนวน 180 คน โดยมีนางชนิษฐา ใหม่แปลง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้างานหอผู้ป่วยชีวิตใหม่ กล่าวเปิดกิจกรรม และทีมงานด้านการพยาบาลและสหวิชาชีพ ให้ความรู้และดำเนินกิจกรรมในหัวข้อเรื่อง "การรู้คุณค่าในตัวเอง" เพื่อให้ผู้เข้ารับการบำบัดมีความตระหนักว่าตัวของเรามีค่า มีความสามารถที่จะคิด จะทำสิ่งใดได้อย่างผู้อื่น ไม่ดูถูกตัวเองว่าด้อยค่าไร้ความสามารถ และมีเป้าหมายที่ชัดเจนที่จะสามารถหยุดการใช้ยาเสพติดได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่10 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมบัวระวง(พุทธรักษา)ชั้น 4 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 20 ราย
 
ประชุมคณะกรรมการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล
 
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี จัดการประชุมคณะกรรมการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มีนายแพทย์เฉลิมชัย ชูเมือง เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล โดยมีนายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการ นางนภัสสรณ์ รังสิเวโรจน์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และทีมงานคณะนิเทศการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล ของโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมเก็ดถวา(พุดซ้อน) ชั้น 1 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 6 ราย
 
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ รัชกาลที่ 10
 
คณะผู้บริหารและข้าราชการของโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ นำโดยนายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ รัชกาลที่ 10 โดยร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีถวายพระพรชัยมงคล และรับชมการถ่ายทอดสดจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย การเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท ให้ประชาชนเฝ้าฯถวายพระพรชัยมงคล และเสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ให้คณะทูตานุทูต แขกของรัฐบาล และกงสุล ต่างประเทศเฝ้าฯถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ รัชกาลที่ 10 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ บริเวณสนามด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าชมจำนวน 1 ราย
มีผู้เข้าชมจำนวน 2 ราย
 
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10
 
บุคลากรของโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ นำโดยนางสุนีย์ กีรติพงศธร หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ รัชกาลที่ 10 โดยร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสดจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย สถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศานุวงศ์ และการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราสกลมารค เนื่องในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ รัชกาลที่ 10 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.30 น. ณ บริเวณสนามด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 3 ราย
 
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10
 
บุคลากรของโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ นำโดยนายพิทักษ์ สุริยะใจ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 99 รูป พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และรับชมการถ่ายทอดสดจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 06.30 น. ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 4 ราย
 
กิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจสำหรับผู้เข้ารับการบำบัด ครั้งที่ 51
 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดกิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจสำหรับผู้เข้ารับการบำบัด ครั้งที่ 51 จำนวน 180 คน โดยมีนางศรีพรรณ สว่างวงค์ หัวหน้างานวิชาการพยาบาล กล่าวเปิดกิจกรรม และทีมงานด้านการพยาบาลและสหวิชาชีพ ให้ความรู้และดำเนินกิจกรรมในหัวข้อเรื่อง "หลักการใช้ทักษะปฏิเสธ" เพื่อให้ผู้เข้ารับการบำบัดมีความรู้และทักษะในการปฏิเสธอย่างถูกต้อง และเหมาะสมกับสถานการณ์ เพิ่อให้สามารถหยุดการใช้ยาเสพติดได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมบัวระวง(พุทธรักษา)ชั้น 4 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 8 ราย
 
ตลาดสีเขียว Green Market
 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดกิจกรรมตลาดสีเขียว Green Market จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดสารพิษ และสินค้าอื่นๆ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อทางราชการได้บริโภคอาหาร พืชผักที่สะอาดและปลอดภัย รวมทั้งเป็นช่วยเหลือผู้มาจำหน่ายสินค้ามีรายได้เพิ่มเติม โดยมีนายประสาน รังสิเวโรจน์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี กิจกรรมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 6 ราย
 
โครงการเสริมพลังคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต ด้วยการสวดมนต์ เจริญสมาธิของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562
 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดโครงการเสริมพลังคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต ด้วยการสวดมนต์ เจริญสมาธิของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562 โดยมีนายประสาน รังสิเวโรจน์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมสวดมนต์และเจริญสมาธิ พร้อมทั้งออกกำลังกายหลังจากการสวดมนต์และเจริญสมาธิเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 กิจกรรมนี้จัดทุกวันพุธ ณ ห้องประชุมบัวระวง(พุทธรักษา)ชั้น 4 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 7 ราย
 
โครงการเสริมพลังคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต ด้วยการสวดมนต์ เจริญสมาธิของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562
 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดโครงการเสริมพลังคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต ด้วยการสวดมนต์ เจริญสมาธิของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562 โดยมีนายประสาน รังสิเวโรจน์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ เป็นประธานในพิธี นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมสวดมนต์และเจริญสมาธิ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมบัวระวง(พุทธรักษา)ชั้น 4 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 8 ราย
 
พิธีรดน้ำดำหัว นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์
 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดพิธีรดน้ำดำหัว นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและอนุรักษ์วัฒนธรรมของไทย และขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลประเพณีวันสงกรานต์ ปี 2562 โดยมีนายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากรของโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมเก็ดถวา(พุดซ้อน) ชั้น 1 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 4 ราย
 
งานสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัววันสงกรานต์ ประจำปี 2562
 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ 3 กลุ่มภารกิจ มีการสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมเนื่องในวันสงกรานต์ของทุกปี โดยนายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เป็นประธานและกล่าวอวยพรปีใหม่วันสงกรานต์ให้บุคลากรของโรงพยาบาลโดยทั่วหน้ากัน เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมบัวระวง(พุทธรักษา) ชั้น 4 อาคารอำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 17 ราย
 
กิจกรรมงานวันสงกรานต์สำหรับผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ ประจำปี 2562
 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดกิจกรรมงานวันสงกรานต์สำหรับผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ ประจำปี 2562 โดยนายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เป็นประธานเปิด กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมล้านนา และเป็นการส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการบำบัดได้พัฒนาตนเองทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ทักษะทางสังคม รวมทั้งได้แสดงศักยภาพในเชิงสร้างสรรค์ ก่อใหเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง โดยกิจกรรมวันนี้มีการสรงน้ำพระ การแข่งขันทำตุง การตอบคำถามที่เกี่ยวกับวันสงกรานต์ และการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 380 คน ณ บริเวณลานสนามหญ้าหน้าเสาธง โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 20 ราย
 
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การกำกับดูแล(Supervision) ในการฝึกทำการบำบัดตามหลักการ ACT (Acceptance and Commitment Therapy)
 
กลุ่มงานจิตวิทยา กลุ่มภารกิจด้านวิชาการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การกำกับดูแล(Supervision) ในการฝึกทำการบำบัดตามหลักการ ACT (Acceptance and Commitment Therapy)โดยมีอาจารย์.ดร.กุลวดี ทองไพบูลย์ อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยทีมสหวิชาชีพที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วย โดยจัดขึ้นในวันที่ 2-3 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ตึกการแพทย์และการพยาบาล โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 4 ราย
 
"อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน"
 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน โดยนางนภัสสรณ์ รังสิเวโรจน์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรม และเป็นผู้ดำเนินการเสวนา มีการนำเสนอผลการดำเนินงานของ 5 อำเภอนำร่อง จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ แม่แตง เชียงดาว เวียงแหง ไชยปราการ และอมก๋อย มีการเวทีเสวนาประเด็นการสนับสนุนการดำเนินงานด้านยาเสพติดเพื่อความต่อเนื่องและยั่งยืน มีผู้เข้าอบรมจากหน่วยงานภาครัฐและประชาสังคม รพช. รพ.สต. อบต. อปท.ทหาร ฝ่ายปกครอง และเครือข่ายผู้ใช้ยา(TDN) จำนวน 50 คน เมื่อวันที่ 28 - 29 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 4 ราย
 
ประชุมวิชาการ Inter Hospital Conference ครั้งที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่
 
นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ Inter Hospital Conference ครั้งที่ 3 และให้ข้อเสนอแนะการทำงานโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ใช้ยาเสพติดของกลุ่มโรงพยาบาลธัญญารักษ์ทั้ง 7 แห่ง และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเขตบริการสุขภาพ ในการจัดประชุมวิชาการ Inter Hospital Conference ครั้งที่ 3 นี้จัดโดยโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 28-29 มีนาคม 2562 ร โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 6 ราย
 
กิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจสำหรับผู้เข้ารับการบำบัด ครั้งที่ 48
 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดกิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจสำหรับผู้เข้ารับการบำบัด ครั้งที่ 48 จำนวน 150 คน โดยทีมงานด้านการพยาบาลและสหวิชาชีพ ให้ความรู้และดำเนินกิจกรรม ในหัวข้อเรื่อง "สายใยรักในครอบครัว" เพื่อให้ผู้เข้ารับการบำบัดได้เรียนรู้วิธีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว การเกื้อหนุนและช่วยเหลือให้กำลังใจซึ่งกันและกันในครอบครัว เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมบัวระวง(พุทธรักษา)ชั้น 4 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 6 ราย
 
กิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจสำหรับผู้เข้ารับการบำบัด ครั้งที่ 47
 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดกิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจสำหรับผู้เข้ารับการบำบัด ครั้งที่ 47 จำนวน 160 คน โดยทีมงานด้านการพยาบาลและสหวิชาชีพ ให้ความรู้และดำเนินกิจกรรม ในหัวข้อเรื่อง "การรู้จักสำรวจ สังเกต สัญญาณเตือนเมื่อตนเองเกิดความเครียด และเสริมสร้างทักษะในการจัดการและคลายความเครียดได้อย่างเหมาะสม" เพื่อให้ผู้เข้ารับการบำบัดนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขต่อไป เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมบัวระวง(พุทธรักษา)ชั้น 4 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 41 ราย
 
กิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจสำหรับผู้เข้ารับการบำบัด ครั้งที่ 46
 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดกิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจสำหรับผู้เข้ารับการบำบัด ครั้งที่ 46 จำนวน 180 คน โดยทีมงานด้านการพยาบาลและสหวิชาชีพ ให้ความรู้และดำเนินกิจกรรม ในหัวข้อเรื่อง "โรคสมองติดยา" เพื่อให้ผู้เข้ารับการบำบัดรับรู้ถึงผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงในระยะต่างๆของการใช้ยาเสพติด รวมทั้งเรียนรู้ในการจักการกับตัวกระตุ้นที่มีผลต่อการกลับไปใช้ยาเสพติดซ้ำ และมีแนวทางในการดูแลตนเอง ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีนางสาวขวัญชนก เตจ๊ะฟอง หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมและให้ข้อคิดกำลังใจ พร้อมสอบถาม ปรึกษาหารือเรืองปัญหาความเป็นอยู่ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขให้ผู้เข้ารับการบำบัดได้รับความพึงพอใจ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมบัวระวง(พุทธรักษา)ชั้น 4 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 20 ราย
 
โครงการอบรมการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาและสารเสพติด แบบกายจิตสังคมบำบัด(Matrix Program)
 
นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดการอบรม "การบำบัดผู้ป่วยยาและสารเสพติดแบบกายจิตสังคมบำบัด(Matrix Program)" พร้อมทั้งบรรยายพิเศษแนวนโยบายการทำงานร่วมกันของกรมการแพทย์กับเครือข่าย ในการบำบัดรักษาผู้ป่วยาและสารเสพติด ให้กับบุคลากรสหวิชาชีพผู้ปฏิบัติงาน ด้านการบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติด จากโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลศูนย์ในเขตบริการสุขภาพที่ 1 และที่ 2 จำนวน 70 คน โดยมีนายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ กล่าวรางาน โครงการนี้ได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 30 ราย
 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศาลอาญาธนบุรี
 
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 คณะศึกษาดูงานจากศาลอาญาธนบุรี ซึ่งนำโดยนายพรหมพิริยะ เกิดสันเทียะ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาธนบุรี คณะผู้พิพากษา เจ้าหน้าที่ และผู้ให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม โดยมีนายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ให้การต้อนรับและบรรยายเรื่องกระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติด และนางสาวศยามล ฤทธิแสง หัวหน้างานบำบัดฟื้นฟูทางจิตวิทยา บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการประเมินผู้รับคำปรึกษาที่มีอาการป่วยทางจิต การใช้แบบประเมินสำหรับผู้มีอาการทางจิต(2Q,9Q,8Q) ที่ห้องประชุมเก็ดถวา(พุดซ้อน) อาคารอำนวยการ พร้อมทั้ังพาคณะเข้าชมกระบวนการบำบัดตามหอผู้ป่วยต่างๆ ที่ดูแลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 9 ราย
 
"โครงการความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับระเบียบเงินบำรุง เงินบริจาค เงินค่าตอบแทน เงินสวัสดิการ และเงินจากการเรี่ยไร"
 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดอบรม "โครงการความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับระเบียบเงินบำรุง เงินบริจาค เงินค่าตอบแทน เงินสวัสดิการ และเงินจากการเรี่ยไร" โดยนายประสาน รังสิเวโรจน์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรม ซึ่งได้รับเกียรติจากนายดนัย สุวรรณา นิติกรชำนาญการพิเศษ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการกองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมีบุคลากรที่เข้ารับอบรมจากโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน และโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จำนวน 80 คน เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมบัวระวง(พุทธรักษา)ชั้น 4 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 14 ราย
 
กิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจสำหรับผู้เข้ารับการบำบัด ครั้งที่ 44
 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดกิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจสำหรับผู้เข้ารับการบำบัด ครั้งที่ 44 จำนวน 165 คน ในหัวข้อเรื่อง "การให้โอกาสตัวเอง" เพื่อให้ผู้เข้ารับการบำบัดมีกำลังใจ และมีเป้่าหมายที่คิดจะเลิกยาเสพติดอย่างถาวร โดยมีนายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมและให้ข้อคิดกำลังใจ พร้อมสอบถาม ปรึกษาหารือเรืองปัญหาความเป็นอยู่ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขให้ผู้เข้ารับการบำบัดได้รับความพึงพอใจ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมบัวระวง(พุทธรักษา)ชั้น 4 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 15 ราย
 
กิจกรรมงานกีฬาสีสัมพันธ์ผู้ป่วยใน ประจำปี 2562
 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ผู้ป่วยใน เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 โดยนายประสาน รังสิเวโรจน์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการแข่งขันในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมนี้ทางโรงพยาบาลได้จัดขึ้นทุกปี เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีการพัฒนาตนเองทั้งร่างกายและจิตใจ มีความรักสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา ส่งเสริมทักษะการสร้างสัมพันธ์ภาพกับผู้อื่น สร้างความเพลิดเพลิน สนุกสนาน ผ่อนคลายความเครียด และให้ผู้ป่วยเห็นคุณค่าและสมรรถภาพของตัวเอง อันเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้เข้ารับการบำบัดทุกคน กิจกรรมครั้งนี้มีการแข่งขันกีฬามหาสนุก ประกวดขบวนพาเหรด และประกวดกองเชียร์ มีผู้ป่วยเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 260 คน ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 17 ราย
 
อบรมการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอกตามรูปแบบ Matrix Program
 
นายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษในหลักสูตรอบรม "การบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอกตามรูปแบบ Matrix Program" ให้กับผู้เข้าอบรมจากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโรงพยาบาลในจังหวัด จำนวน 40 คน การอบรมดำเนินการจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2562 โดยวิทยากรของโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ทั้งการบรรยายและฝึกปฏิบัติ ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการและการแพทย์ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 10 ราย
 
โครงการอบรมหลักสูตร "การบำบัดผู้ป่วยยาและสารเสพติด ด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม(Cognitive Behavior Therapy :CBT)"
 
นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการอบรมหลักสูตร "การบำบัดผู้ป่วยยาและสารเสพติด ด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม(Cognitive Behavior Therapy :CBT)" โดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยบุคลากรสหวิชาชีพผู้ปฏิบัติงาน ด้านการบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติด จากโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลศูนย์ในเขตบริการสุขภาพที่ 1 และที่ 2 จำนวน 50 คน โครงการนี้ได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28-31 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 9 ราย
 
อธิบดีกรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
 
นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ครั้งที่ 3 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายที่มอบให้เมื่อมาตรวจเยี่ยมเมื่อครั้งก่อน โดยมุ่งเน้นการบูรณาการสร้างความร่วมมือจากเครือข่ายสถาบันธัญญารักษ์ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ 6 แห่ง และเครือข่ายในพื้นที่ ในการพัฒนาคุณภาพการรักษาและพัฒนาระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ โดยมีนายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ และคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงาน และร่วมรับฟังนโยบายเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น.- 12.00 น. ณ ห้องประชุมบัวระวง(พุทธรักษา) ชั้น 4 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 29 ราย
 
งาน "โลกนี้สีชมพู" ต้อนรับปีใหม่ 2562
 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดงาน "โลกนี้สีชมพู" ต้อนรับปีใหม่ 2562 โดยนายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากรมีความสุขและรักสามัคคี มีกำลังใจที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้า และให้ผู้เข้ามารับบริการเกิดความพึงพอใจมากที่สุด กิจกรรมในงานมีการรับประทานอาหารร่วมกัน การแสดงของแต่ละกลุ่มภารกิจ การแสดงรวมของน้องใหม่ การประกวด Miss Grand 2019 และแจกรางวัล เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 ร ห้องประชุมบัวระวง(พุทธรักษา) ชั้น 4 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 32 ราย
 
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ระหว่าง โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่กับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่
 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ได้ร่วมกันจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ว่าด้วยเรื่องความร่วมมือด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย โดยมีนายแพทย์ วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการ และนางนภัสสรณ์ รังสิเวโรจน์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เป็นตัวแทนของโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ และทางวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี มีดร.อมาวสี อำพันศิริรัตน์ ผู้อำนวยการ และดร.วรรณา พิพัฒน์ธนวงศ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นตัวแทน พร้อมด้วยสักขีพยานทั้ง 2 ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)ในครั้งนี้ เพื่อให้ความร่วมมือดังกล่าวเป็นการพัฒนาสร้างสรรค์องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และการผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งเพื่อรองรับประชาคมอาเซี่ยน และประชาคมโลก เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเก็ดถะวา โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 23 ราย
 
ทำบุญวันสถาปนาครบรอบ 37 ปี โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
 
นายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากรของโรงพยาบาล จัดพิธีทำบุญวันสถาปนาโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ครบรอบ 37 ปี และในวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2562 ได้ถวายปัจจัยและภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากร เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมบัวระวง(พุทธรักษา)ชั้น 4 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 18 ราย
 
กีฬาบุคลากรโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
 
นายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี สร้างความสัมพันธ์ และความสามัคคีภายในองค์กร เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 34 ราย
 
รับพรปีใหม่จากคณะผู้บริหารกรมการแพทย์
 
นายประสาน รังสิเวโรจน์ รองผู้อำนวยการภารกิจด้านอำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ นำบุคลากรของโรงพยาบาลเข้าร่วมรับฟังคำอวยพรปีใหม่ พ.ศ. 2562 จากนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ และคณะผู้บริหารกรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเก็ดถวา อาคารอำนวยการ โรงพย่บาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 16 ราย
 
ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม
 
นายประสาน รังสิเวโรจน์ รองผู้อำนวยการภารกิจด้านอำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ นำบุคลากรจัดกิจกรรมรณรงค์ "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม" เพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในโรงพยาบาล และผู้มาติดต่อราชการ ให้ใช้วัสดุของใช้ส่วนตัวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ปิ่นโตใส่อาหาร กล่องข้าว แก้วน้ำส่วนตัวและถุงผ้า แทนการใช้ถุงพลาสติกหรือกล่องโฟมบรรจุอาหาร เพื่อช่วยลดปริมาณขยะพลาสติก และลดภาวะโลกร้อน เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณอาคารผู้ป่วยนอก และตามจุดบริการต่างๆ ในโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 21 ราย
 
ประชุมคณะกรรมการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ๒๕๒๒
 
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ได้จัดประชุมคณะกรรมการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 โดยมีนายแพทย์เฉลิมชัย ชูเมือง เป็นประธาน เพื่อรับรองสถานบำบัดรักษายาเสพติดที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการรับรองคุณภาพงานยาเสพติด เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมดอกปีบ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 7 ราย
 
จัดกิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจสำหรับผู้เข้ารับการบำบัด ครั้งที่ 40
 
ทีมงานพยาบาลและสหวิชาชีพ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจสำหรับผู้เข้ารับการบำบัด ครั้งที่ 40 ในหัวข้อเรื่อง "ชีวิตที่สมดุล" กิจกรรมวันนี้มีทั้งสาระความรู้ และนันทนาการด้านการบันเทิง เพื่อให้ผู้เข้ารับการบำบัดได้เกิดแรงบันดาลใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีกำลังใจในการเลิกยาและสารเสพติด มีแนวทางในการจัดการกับชีวิตเมื่อกลับบ้าน และเกิดการผ่อนคลาย โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 150 คน ณ ห้องประชุมบัวระวง(พุทธรักษา) ชั้น 4 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 17 ราย
 
จัดกิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจสำหรับผู้เข้ารับการบำบัด ครั้งที่ 39
 
ทีมงานพยาบาลและสหวิชาชีพ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจสำหรับผู้เข้ารับการบำบัด ครั้งที่ 39 ในหัวข้อเรื่อง "การสร้างความสำเร็จด้วยตนเอง" กิจกรรมวันนี้มีทั้งสาระความรู้ และนันทนาการด้านการบันเทิง เพื่อให้ผู้เข้ารับการบำบัดได้เกิดแรงบันดาลใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีกำลังใจในการเลิกยาและสารเสพติด มีแนวทางในการจัดการกับชีวิตเมื่อกลับบ้าน และเกิดการผ่อนคลาย โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 120 คน ณ ห้องประชุมบัวระวง(พุทธรักษา) ชั้น 4 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 21 ราย
 
ร่วมพิธีวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9
 
นายประสาน รังสิเวโรจน์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ นำคณะผู้บริหารและข้าราชการ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะถวายราชสดุดี และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ณ ห้องนิทรรศการ 3 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561
มีผู้เข้าชมจำนวน 4 ราย
 
เข้าร่วมประชุม VDO Conference "การสัมนานโยบายและยุทธศาสตร์กรมการแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562"
 
วันนี้ 26 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-16.30 น. หัวหน้ากลุ่มงาน และหัวหน้างานโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม VDO Conference "การสัมนานโยบายและยุทธศาสตร์กรมการแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562" ณ ห้องประชุมเก็ดถะวา(พุดซ้อน) ชั้น 1 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ โดยการถ่ายทอดสดผ่าน VDO Conference จากโรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพ โดยนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธาน
มีผู้เข้าชมจำนวน 14 ราย
 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน National Association For The Prevention of Drug Negeri Sembilan,Malasia ประเทศมาเลเชีย
 
วันนี้ 19 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.30 น.-12.00 น. นายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ และทีมงานสหวิชาชีพ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน National Association For The Prevention of Drug Negeri Sembilan,Malasia ประเทศมาเลเชีย และบรรยายกระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติด พร้อมทั้งพาคณะเข้าดูสถานที่ที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 13 ราย
 
กิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจสำหรับผู้เข้ารับการบำบัด ครั้งที่ 36
 
ทีมงานพยาบาลและสหวิชาชีพ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจสำหรับผู้เข้ารับการบำบัด ครั้งที่ 36 ในหัวข้อเรื่อง "การสร้างแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง" และการฝึกโยคะท่ายืน(Anti-Aging) เพื่อช่วยในการควบคุมลมหายใจ ให้มีสติ สมาธิ และเกิดกานผ่อนคลาย โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 120 คน ณ ห้องประชุมบัวระวง(พุทธรักษา) ชั้น 4 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 19 ราย
 
กิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจสำหรับผู้เข้ารับการบำบัด ครั้งที่ 35
 
ทีมงานพยาบาลและสหวิชาชีพ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจสำหรับผู้เข้ารับการบำบัด ครั้งที่ 35 ในหัวข้อเรื่อง "โยคะกับการเสริมสร้างสุขภาพ" วันนี้ผู้เข้ารับการบำบัดได้รับการฝึกทั้ง 3 วิธี คือ อาสนะ การฝึกร่างกาย ปราณายามะ วิธีการหายใจเข้า/ออก และธยานะ วิธีการทำสมาธิ ซึ่งการบรหารร่างกายโดยการทำโยคะจะเป็นพื้นฐานในการควบคุมตนเอง เพื่อที่จะช่วยให้ผู้เข้ารับการบำบัดนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 150 คน ณ ห้องประชุมบัวระวง(พุทธรักษา) ชั้น 4 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 18 ราย
 
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"Yoga Therapy to Support Recovery from drug Addiction and HIV" 5-7 Nov 2018
 
นายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เป็นประธานจัดการอบรมเรื่อง"Yoga Therapy to Support Recovery from drug Addiction and HIV" เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และทักษะเรื่องโยคะบำบัด และสามารถนำไปประยุคต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดได้ โดยอาจารย์ คิมูระ(Keishin Kimura) ประธาน Japan Yoga Therapy Society จากประเทศณญี่ปุ่น และคณะ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโยคะเพื่อการบำบัดเป็นวิทยากร การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2561 ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย บุคลากรทางการพยาบาล สหวิชาชีพ และผู้สนใจ จำนวน 47 คน ณ ห้องประชุมบัวระวง(พุทธรัษา) ชั้น 4 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 15 ราย
 
จัดกิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจสำหรับผู้เข้ารับการบำบัด ครั้งที่ 34
 
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดกิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจสำหรับผู้เข้ารับการบำบัด ครั้งที่ 34 จำนวน 150 คน ในหัวข้อเรื่อง "เพราะเห็นธรรมะ จึงกลับใจ" เพื่อให้ผู้เข้ารับการบำบัดมีกำลังใจ และมีเป้่าหมายที่คิดจะเลิกยาเสพติดอย่างถาวร โดยมีนายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมและให้ข้อคิดกำลังใจ พร้อมสอบถาม ปรึกษาหารือเรืองปัญหาความเป็นอยู่ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขให้ผู้เข้ารับการบำบัดได้รับความพึงพอใจ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมบัวระวง(พุทธรักษา)ชั้น 4 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 24 ราย
 
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
นายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ นำคณะผู้บริหารโรงพยาบาลและข้าราชการ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2561 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 10 ราย
 
จัดกิจกรรม "ร่วมใจน้อมเกล้าเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ และวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ ประจำปี 2562"
 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดกิจกรรม"ร่วมใจน้อมเกล้าเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ และวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ ประจำปี 2562" โดยนางนภัสสรณ์ รังสิเวโรจน์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล พร้อมด้วยคณะพยาบาล และกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จย่า ในกิจกรรมวันนี้มีพืธีทำบุญตักบาตร ถวายพวงมาลา จุดเทียน ร่วมร้องเพลงมาร์ชพยาบาล นำเสนอผลงานดีเด่นของพยาบาลในแต่ละตึกที่ให้การดูแลผู้ป่วย มอบช่อดอกไม้แก่พยาบาล และนักสังคมสงเคราะห์ ที่เพิ่งได้รับการบรรจุเข้าปฏิบัติงาน และมอบรางวัลพร้อมเกียรติบัติแก่พยาบาลที่ได้นำเสนอผลงานดีเด่น โดยกิจกรรมวันนี้ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ให้โอวาทและให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน แก่ทีมงานพยาบาลและสังคมสงเคราะห์ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมดอกปีบ(กาสะลอง)ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 13 ราย
 
ร่วมโครงการ"จิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ"
 
นายประสาน รังสิเวโรจน์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ "เราทำความดีด้วยหัวใจ" และลงทะเบียนจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2561 ณ สถานีเกษตรดอยอ่างขาง ตำบล แม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 8 ราย
 
กิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจสำหรับผู้เข้ารับการบำบัด ครั้งที่ 33
 
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดกิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจสำหรับผู้เข้ารับการบำบัด ครั้งที่ 33 จำนวน 160 คน ในหัวข้อเรื่อง "การเสริมสร้างคุณค่าในตัวเอง" เพื่อให้ผู้เข้ารับการบำบัดมีกำลังใจ มองเห็นคุณค่าและศักยภาพของตัวเอง ที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตเมื่อกลับคืนสู่สังคม เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมบัวระวง(พุทธรักษา)ชั้น 4 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 8 ราย
 
ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
 
นายประสาน รังสิเวโรจน์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ นำคณะผู้บริหารโรงพยาบาลและข้าราชการ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 ณ ห้องทิทรรศการ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 6 ราย
 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานทีมบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดกองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่
 
นางนภัสสรณ์ รังสิเวโรจน์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ให้การต้อนรับ และบรรยายให้ความรู้เรื่องกระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แก่คณะศึกษาดูงานจากกองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งนำโดย นาวาอากาศเอกหญิง ธัญพร เล็กขาว หัวหน้าศูนย์ฯและคณะทีมงาน ณ ห้องประชุมดอกปีบ (กาสะลอง)ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561
มีผู้เข้าชมจำนวน 7 ราย
 
กิจกรรมรณรงค์การใช้ถุงผ้า และยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกใส่ยา
 
นายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากรของโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์การใช้ถุงผ้า และยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกใส่ยา โดยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการรณรงค์การบริหารจัดการขยะ ลดปัญหาภาวะโลกร้อน และส่งเสริมให้โรงพยาบาลเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณหน้าอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 5 ราย
 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
 
นางนภัสสรณ์ รังสิเวโรจน์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ให้การต้อนรับ และบรรยายให้ความรู้เรื่องกระบวนการบำบัดรักษายาเสพติด แก่คณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ซึ่งนำโดยนายแพทย์ดนัย อินทรกำแหง และทีมสหวิชาชีพ จำนวน 10 คน ณ ห้องประชุมดอกปีบ (กาสะลอง)ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561
มีผู้เข้าชมจำนวน 4 ราย
 
เขตสุขภาพที่ 1 จัดประชุมเครือข่ายผู้ทำงานด้านยาเสพติด ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
 
นายแพทย์อภิศักดิ์ วิทยานุกูลลักษณ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เป็นประธานจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขายาและสารเสพติด เขตสุขภาพที่ 1" โดยมีเครือข่ายผู้ทำงานด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยยาเสพติด ในเขตสุขภาพที่ 1 ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 50 คน ประกอบไปด้วย แพทย์ พยาบาล เภสัขกร และนักวิชาการสาธารณสุขเป็นต้น ณ ห้องประชุมบัวระวง(พุทธรักษา) ชั้น 4 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 31 ราย
 
สบยช.นิเทศติดตามกำกับ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชัยงใหม่
 
นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี พร้อมคณะ เข้านิเทศติดตามโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายประสาน รังสิเวโรจน์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมบัวระวง(พุทธรักษา) ชั้น 4 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561
มีผู้เข้าชมจำนวน 15 ราย
 
กิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจ สำหรับผู้เข้ารับการบำบัดรักษา ครั้งที่ 23
 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ กรมการแพทย์ โดยนางนภัสสรณ์ รังสิเโรจน์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจ สำหรับผู้เข้ารับการบำบัดรักษา ครั้งที่ 23 ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 169 คน ณ ห้องประชุมบัวระวง(พุทธรักษา) อาคารอำนวยการ ชั้น 4 โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561
มีผู้เข้าชมจำนวน 23 ราย
 
โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมบุคลากร
 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ กรมการแพทย์ โดยนายประสาน รังสิเโรจน์รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เป็นประธานจัดโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมบุคลากร ซึ่งไก้กราบอราธนานิมนต์พระครูประดิษฐ์ ธีรพล วัดกุมภประดิษฐ์(บ้านหม้อ)ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ มาบรรยายธรรมะ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ณ ห้องประชุม บัวระวง(พุทธรักษา)ชั้น 4 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561
มีผู้เข้าชมจำนวน 16 ราย
 
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ กรมการแพทย์ โดยนายประสาน รังสิเโรจน์รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 4 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 พร้อมนำบุคลากรและผู้เข้ารับการบำบัดรักษาในโรงพยาบาล ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ร้องเพลงชาติ กล่าวนำถวายสัตยืปฏิญาณฯ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณหน้าอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561
มีผู้เข้าชมจำนวน 10 ราย
 
อบรมการฟื้นฟูความรู้ด้านการวิจัยสำหรับบุคลากรทางการพยาบาล เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมดอกปีบ(กาสะลอง) อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลธัญญารักษ์เ
 
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดอบรม "การฟื้นฟูความรู้ด้านการวิจัยสำหรับบุคลากรทางการพยาบาล" โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ศ.ดร.ดาราวรรณ ตะ๊ปินตา เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรทางการพยาบาล เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ณ ณ ห้องประชุมดอกปีบ(กาสะลอง) ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 14 ราย
 
จัดประชุมเชิงปฏิการพัฒนาศักยภาพสถานพยาบาลยาเสพติดตามมาตรฐานฉบับใหม่่ (HA ยาเสพติดมาตรฐานฉบับใหม่) วันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแคนทารี่ ฮิลล์ รีสอร์ท
 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิการพัฒนาศักยภาพสถานพยาบาลยาเสพติดตามมาตรฐานฉบับใหม่่ (HA ยาเสพติดมาตรฐานฉบับใหม่) ให้กับบุคลากรสาธารณสุขที่เป็นหัวหน้างานที่รับผิดชอบด้านยาเสพติดของโรงพยาบาลประจำอำเภอ ในเขตสุขภาพที่ 1 และที่ 2 ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมดอยหลวง โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ รีสอร์ท เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 26 ราย
 
นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ วันที่ 27 กรกฎาคม 2561
 
นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เพื่อประชุมเตรียมความพร้อมเเรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนปี 2562 และติดตามงานก่อสร้างอาคารผู้ป่วย โดยมีนายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน ให้การต้อนรับและร่วมประชุม เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมบัวระวง(พุทธรักษา) อาคารอำนวยการ ชั้น 4 โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 21 ราย
 
"การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินทั้งทางกายและจิตเวช" รุ่นที่ 2 วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดอบรม "การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินทั้งทางกายและจิตเวช" รุ่นที่ 2 ให้แก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาผู้ป่วย เพื่อนำความรู้และเทคนิคไปปฏิบัติกับผู้ป่วยอย่างถูกวิธีและถูกกฎหมาย โดยนายแพทย์อภิศักดิ์ วิทยานุกูลลักษณ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เป็นประธานเปิดการอบรม เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมดอกปีบ(กาสะลอง) อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 15 ราย
 
"การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินทั้งทางกายและจิตเวช"รุ่นที่ 1 วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 วันที่
 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดอบรม "การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินทั้งทางกายและจิตเวช" รุ่นที่ 1 ให้แก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาผู้ป่วย เพื่อนำความรู้และเทคนิคไปปฏิบัติกับผู้ป่วยอย่างถูกวิธีและถูกกฎหมาย โดยนายแพทย์อภิศักดิ์ วิทยานุกูลลักษณ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เป็นประธานเปิดการอบรม เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมดอกปีบ(กาสะลอง) อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 11 ราย
 
อบรม CPR หรือ การช่วยฟื้นคืนชีพ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับบุคลากรทุกแผนกของโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ รุ่นที่ 2 วันที่ 19 กรกฎาคม 2561
 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดอบรม CPR หรือ การช่วยฟื้นคืนชีพ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับบุคลากรทุกแผนกของโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ รุ่นที่ 2 โดยมีนายประสาน รังสิเวโรจน์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ เป็นประธานเปิดการอบรม โดยได้รับการสนับสนุนคณะวิทยากรให้ความรู้จากโรงพยาบาลแมคคอร์มิก เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมบัวระวง(พุทธรักษา) โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 11 ราย
 
อบรมหลักสูตร "การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด(HARM Reduction)" รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่
 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตร "การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด(HARM Reduction)" รุ่นที่ 2 โดยนายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ผู้เข้าอบรมประกอบไปด้วย บุคลากรทางสาธารณสุข และเครือข่ายที่ทำงานด้านการป้องกันและบำบัดรักษายาเสพติด ในเขตบริการสุขภาพที่ 1(เชียงใหม่ เชียงราย น่าน ลำพูน และลำปาง เช่นตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง และ NGO ระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 7 ราย
 
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนารูปแบบการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาและสารเสพติด ด้วยการบำบัดแบบ Acceptance and Commitment Therapy (ACT)"
 
วันนี้ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนารูปแบบการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาและสารเสพติด ด้วยการบำบัดแบบ Acceptance and Commitment Therapy (ACT)" เพื่อให้บุคลากรทีมีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วย ได้นำเอาความรู้ไปปรับและพัฒนาศักยภาพการบำบัดรักษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ณ ห้องประชุม 1 อาคารการแพทย์และพยาบาล โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 15 ราย
 
ประชุมทีมนำ HA
 
นายแพทย์อภิศักดิ์ วิทยานุกูลลักษณ์ เป็นประธานในการประชุมทีมนำงานคุณภาพ เพื่อช่วยกันระดมสมองคัดกรองข้อมูลต่างๆให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมดอกปีบ(กาสะลอง) อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ วันที่ 13 กรกฎาคม 2561
มีผู้เข้าชมจำนวน 15 ราย
 
กิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้ป่วยประจำสัปดาห์
 
นางศรีพรรณ สว่างวงค์ หัวหน้างานวิชาการพยาบาล โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม"เสริมสร้างแรงจูงใจผู้ป่วยประจำสัปดาห์" โดยมีรศ.เทียม ศรีคำจักร์ เป็นวิยากรให้สาระความรู้ เรื่อง"การผ่อนคลายและเสริมพลังฯเพื่อการบบำบัดรักรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ" ณ ห้องประชุม"บัวระวง" อาคารอำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561
มีผู้เข้าชมจำนวน 11 ราย
 
วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2561
 
วันนี้ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายประสาน รังสิเวโรจน์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 ภายใต้คำขวัญ "ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด" กิจกรรมในวันนี้มีการนำเสนอบอร์ดความรู้เรื่องยาเสพติด การตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวันต่อต้านยาเสพติดโลก และการประกวดร้องเพลงประกอบลีลา ณ ห้องประชุมบัวระวง(พุทธรักษา)ชั้น 4 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 35 ราย
 
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเครือข่ายร่วมกัน(MOU) ด้านการบำบัดแก้ไขฟื้นฟู กับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๗
 
นายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ และนางนภัสสรณ์ รังสิเวโรจน์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ได้ไปร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเครือข่ายร่วมกัน(MOU) ด้านการบำบัดแก้ไขฟื้นฟู กับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๗ เพื่อให้การประสานงานระหว่างเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนมีคุณภาพ เด็กและเยาวชนได้รับประโยชน์จากการช่วยเหลือของเครือข่าย และไม่กลับไปกระทำผิดซ้ำอีก เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๗ ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 24 ราย
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้หลักการบำบัดแบบ Acceptance and Commitment Therapy(ACT)
 
กลุ่มงานจิตวิทยา โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การใช้หลักการบำบัดแบบ Acceptance and Commitment Therapy(ACT)" ให้กับบุคลากรด้านสาธารณสุขทั่วทุกภูมิภาคที่สนใจ โดยนพ.วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และในการนี้ได้รับเกียรติจากรองอธิบดีกรมการแพทย์ นายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ มอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าฝึกอบรม เมื่อวันที่ 11-15 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมดอยนาง โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 27 ราย
 
โครงการอบรมเรื่อง "การจัดการขยะทุกประเภทและการควบคุมการติดเชื้อ(ICN)"
 
นายประสาน รังสิเวโรจน์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมเรื่อง การจัดการขยะทุกประเภท และการควบคุมการติดเชื้อ(ICN) เพื่อให้สาระความรู้ด้านการจัดการขยะที่ถูกวิธีแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและเกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมกาสะลองชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ วันที่ 7 มิถุนายน 2561
มีผู้เข้าชมจำนวน 14 ราย
 
กิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้ป่วยประจำสัปดาห์
 
นายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดและให้โอวาทแก่ผู้ป่วยที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีจนท.พยาบาลของรพ.ธัญญารักษ์เชียงใหม่เป็นวิยากรให้สาระความรู้ และความบันเทิง ณ ห้องประชุม"บัวระวง" อคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561
มีผู้เข้าชมจำนวน 21 ราย
 
กิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561
 
นายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ พร้อมรองผู้อำนวยการ และบุคลากรโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชาของทุกปี และเพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ณ บริเวณโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 24 ราย
 
ประกาศเจตจำนงสุจริตต่อต้าน การทุจริตของผู้บริหารในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานราชการของโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
 
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 นายแพทย์ วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากรโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ประกาศเจตจำนงสุจริตต่อต้าน การทุจริตของผู้บริหารในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานราชการของโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ความโปร่งใส และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจำนงที่ได้แสดงไว้อย่างจริงใจ ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ณ ห้องประชุมบัวระวง(พุทธรักษา) อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 75 ราย
 
ต้อนรับนักศึกษาพยาบาลปีที่ 3 และอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก เข้าศึกษาดูงานกระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยที่ติดยาและสารเสพติด
 
วันนี้ 26 ธันวาคม 2560 โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ให้การต้อนรับนักศึกษาพยาบาลปีที่ 3 และอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก เข้าศึกษาดูงานกระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยที่ติดยาและสารเสพติด โดยมีคุณลษิตา ศรีธรรมชาติ หัวหน้างานหอผู้ป่วยเอื้ออาทร บรรยายให้ความรู้ และพาคณะเข้าเยี่ยมชมกระบวนการบำบัดรักษาตามหอผู้ป่วยต่างๆ
มีผู้เข้าชมจำนวน 106 ราย
 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก UNIVERSITI MALAYSIA SABAH ประเทศมาเลเซีย
 
วันนี้ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นพ.อภิศักดิ์ วิทยานุกูลลักษณ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก UNIVERSITI MALAYSIA SABAH ประเทศมาเลเซีย พร้อมบรรยายและพาคณะเยี่ยมชมสถานบำบัด
มีผู้เข้าชมจำนวน 11 ราย
 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ครั้งที่ 2 เนื่องใน "วันพ่อแห่งชาติ"
 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ครั้งที่ 2 เนื่องใน "วันพ่อแห่งชาติ" โดยมีนายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการเป็นประธาน และมอบรางวัลแก่ตัวแทนหอผู้ป่วยต่างๆ ที่ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติในครั้งนี้ 4 ธันวาคม 2560 ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 12 ราย
 
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR) สำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่"
 
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR) สำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่" โดยนายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการ เป็นประธาน และทีมงานพยาบาลของกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลเป็นวิทยากรให้ความรู้ทั้ง 2 รุ่น วันที่ 7 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 32 ราย
 
นายแพทย์เฉลิมชัย ชูเมืองเป็นประธาน ในการจัดประชุมคณะกรรมการรับรองกระบวนการคุณภาพ สถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
 
นายแพทย์เฉลิมชัย ชูเมืองเป็นประธาน ในการจัดประชุมคณะกรรมการรับรองกระบวนการคุณภาพ สถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เพื่อรับรองสถานพยาบาลในเขตภาคเหนือตอนบน ๑๓ จังหวัด ยกเว้นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 28 ราย
 
ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปส. ภาค ๕ และรองแม่ทัพน้อยที่ ๓ ตรวจเยี่ยมและฟังบรรยายสรุปด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
 
นายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทั้งสามด้าน(ด้านอำนวยการ ด้านการแพทย์ และด้านการพยาบาล) ต้อนรับและบรรยายสรุปด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพให้ พลตรีบุญยืน อินกว่าง รองแม่ทัพน้อยที่ ๓ รอง ผอ.ศมพ.อ.อมก๋อยและคณะ นายพรพัฒน์ สุวรรณภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปส. ภาค ๕ และคณะ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 28 ราย
 
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 22 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่
 
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 22 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 22 ราย
 
โครงการอบรมหลักสูตรการบำบัดผู้ป่วยและสารเสพติดด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม
 
วันที่ 24-27 กรกฏาคม พ.ศ.2560 โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่จัดอบรม โครงการอบรมหลักสูตรการบำบัดผู้ป่วยและสารเสพติดด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม ณ โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 70 ราย
 
โครงการอบรมหลักสูตรการบำบัดผู้ป่วยและสารเสพติดด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม
 
วันที่ 24-27 กรกฏาคม พ.ศ.2560 โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่จัดอบรม โครงการอบรมหลักสูตรการบำบัดผู้ป่วยและสารเสพติดด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม ณ โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 93 ราย
 
การอบรมทบทวน ฟื้นฟูความรู้สำหรับผู้ช่วยเหลือคนไข้ รุ่นที่1
 
การอบรมทบทวน ฟื้นฟูความรู้สำหรับผู้ช่วยเหลือคนไข้ รุ่นที่1 วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุม 1 อาคารการแพทย์และการพยาบาล โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 114 ราย
 
ทำบุญตักบาตรและบำเพ็ญประโยชน์
 
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดกิจกรรมทำบุญตักบารตและบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 69 ราย
 
ศึกษาดูงาน
 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ โดยนพ.อภิศักดิ์ วิทยานุกูลลักษณ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ให้การต้อนรับและบรรยาย ให้คณะศึกษาดูงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเอดส์และการเสพติด แห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Southeast Asia HIV Addiction Technology Transfer Center - SEA HATTC) วันที่ 10 มกราคม 2560 ณ รพ.ธัญญารักษ์เชียงให
มีผู้เข้าชมจำนวน 92 ราย
 
ทำบุญครบรอบ 25 ปี
 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสครบรอบ ๓๕ ปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 39 ราย
 
ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
 
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพ
มีผู้เข้าชมจำนวน 61 ราย
 
ปลูกต้นไม้ จำนวน 89 ต้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 
นพ.วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ และจนท.ของโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวน 89 ต้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันนี้ 25 พ.ย. 2559 ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 57 ราย
 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะปปส. ประเทศมาเลเซีย วันที่ 28 ตุลาคม 2559 ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะปปส. ประเทศมาเลเซีย วันที่ 28 ตุลาคม 2559 ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 23 ราย
 
ต้อนรับคณะนักวิชาการจาก University of California Lost Angeles(UCLA)
 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะนักวิชาการจาก University of California Lost Angeles(UCLA) และ Substance abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA) วันที่ 26 ตุลาคม 2559 ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 18 ราย
 
โครงการทบทวนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ รวมพลัง จัดทำ "โครงการทบทวนยุทธศาสตร์ของรพธ.ชม." วันที่ 27-28 ต.ค. 2559 ณ ฮอไรซันวิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 40 ราย
 
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดกิจกรรม "วันพยาบาลและวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ"
 
วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดกิจกรรม "วันพยาบาลและวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ"
มีผู้เข้าชมจำนวน 50 ราย
 
น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
 
ในวันนี้ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๙ น. บุคลากรโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ร่วมกันจัดพิธี น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 31 ราย
 
โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผุ้ติดยาเสพติดโดยครอบครัวอุปถัมภ์
 
โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผุ้ติดยาเสพติดโดยครอบครัวอุปถัมภ์และการมีส่วนร่วมของชุมชน ประจำปี 2559 ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่บ้านนาหืก ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 25 ราย
 
คณะผู้บริหาร โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีกับ น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ ในการเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมสุขภาพจิต
 
คณะผู้บริหาร โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีกับ น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ ในการเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมสุขภาพจิต
มีผู้เข้าชมจำนวน 41 ราย
 
งานมุทิตาจิตให้ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559
 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ นำโดยผู้อำนวยการ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มภารกิจ จัดงานมุทิตาจิตให้ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 29 ราย
 
โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมฯ
 
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่จัดโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมฯ บรรยายโดย พระครูสิริปริยัตยานุศาสก์(พระมหา ดร.ดวงจันทร์ คุตฺตสีโล)
มีผู้เข้าชมจำนวน 42 ราย
 
ธัญญารักษ์เชียงใหม่"ร่วมกับชาวชุมชนเทศบาลตำบลขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ร่วมรณรงค์เพื่อไปออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
 
เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2559 โรงพยาบาบลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ร่วมกับชาวชุมชนเทศบาลตำบลขี้เหล็กอ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ร่วมรณรงค์เพื่อไปออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 โดยมีนายอำเภอแม่ริม เป็นประธาน
มีผู้เข้าชมจำนวน 35 ราย
 
สำนักสารสนเทศการแพทย์ กรมการแพทย์   ดูงานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
 
เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2559 สำนักสารสนเทศการแพทย์ กรมการแพทย์   ดูงานศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 18 ราย
 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่" เข้ารับการประเมินด้านคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น จากกรมการแพทย์
 
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่" เข้ารับการประเมินด้านคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น จากกรมการแพทย์ ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 30 ราย
 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่กับพันธกิจสู่สังคม
 
เมื่อวันที่ วันที่ 7-8 มิถุนายน 2559 โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่กับพันธกิจสู่สังคม "โครงการพัฒนาศักยภาพสถานบำบัดเพื่อรองรับแผนการพัฒนาระบบบริการด้านยาเสพติด สุรา และบุหรี่" ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 37 ราย
 
อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง "สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด รุนที่ 2"
 
วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 พิธีเปิดอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง "อบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด รุ่นที่ 2" จัดโดย ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 22 ราย
 
Universal Treatment Curriculum
 
โครงการสนับสนุน การเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียน ปีงบประมาณ 2559 การพัฒนาองค์ความรู้บุคลากรในด้านการบำบัดรักษายาเสพติดด้วยหลักสูตรสากล (Universal Treatment Curriculum)
มีผู้เข้าชมจำนวน 6 ราย
 
แพทย์หญิง ประนอม คำเที่ยง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
 
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 แพทย์หญิง ประนอม คำเที่ยง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในระดับพื้นที่เขตบริการสุขภาพที่ 1 และโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 32 ราย
 
อธิบดีกรมการแพทย์ - กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย แด่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลธัญยารักษ์เชียงใหม่
 
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ - กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย แด่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลธัญยารักษ์เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 15 ราย
 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ทำบุญทอดผ้าป่า
 
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ทำบุญทอดผ้าป่า ณ วัดหนองปันเจียง อ.แม่ริม เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 28 ราย
 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เข้ารับประทานประกาศนียบัตร สถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล
 
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เข้ารับประทานประกาศนียบัตร สถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
มีผู้เข้าชมจำนวน 40 ราย
 
"ร่วมมือ ร่วมใจ Big Cleaning Day"
 
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม "ร่วมมือ ร่วมใจ Big Cleaning Day"
มีผู้เข้าชมจำนวน 17 ราย
 
โครงการพัฒนาวิชาการเครือข่ายหลักสูตร "การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดผู้ป่วยนอกรูปแบบจิตสังคมบำบัด"
 
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ได้จัดโครงการพัฒนาวิชาการเครือข่ายหลักสูตร "การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดผู้ป่วยนอกรูปแบบจิตสังคมบำบัด" ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 25 ราย
 
จุดเทียนขัยถวายพระพรเนื่องในวันที่ 5 ธันวามหาราช
 
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558 คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้า ณ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 8 ราย
 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่จัดกิจกรรมทำบุญเนื่องวันคล้ายวันสถาปนา
 
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559 โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมทำบุญเนื่องวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 19 ราย
 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและติดตามนิเทศฯ
 
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและติดตามนิเทศเพื่อพัฒนาและรับรองคุรภาพสภานบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดทุกระบบทั่วประเทศ ณ โรงแรมจีรัง เฮลธ์ วิลเลจ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 41 ราย
 
งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ
 
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ได้จัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ เพื่อเป็นการแสดงมุฑิตาจิต แก่เจ้าหน้าที่ รพ.ธัญญารักษ์เชียงใหม่ ที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 4 ท่าน
มีผู้เข้าชมจำนวน 286 ราย
 
The Colombo Plan
 
The Colombo Plan Drug Focal Points Meeting and Drug Demand Reduction Expert Group Consultation
มีผู้เข้าชมจำนวน 87 ราย
 
สานสัมพันธ์ชุมชน
 
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ได้จัดโครงการ "สานสัมพันธ์ระหว่างโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่กับประชาชนในชุมชนโดยรอบหน่วยงาน"
มีผู้เข้าชมจำนวน 147 ราย
 
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
 
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ ระหว่าง โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่กับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 114 ราย
 
ออกบูธฯ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
 
เมื่อวันที่ 26 และวันที่ 27 สิงหาคม 2557 โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ได้ออกบูธ (Mini) ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 72 ราย
 
ร่วมมือ ร่วมใจ "Big Cleaning Day"
 
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557 โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม ร่วมมือ ร่วมใจ "Big Cleaning Day"
มีผู้เข้าชมจำนวน 66 ราย
 
การจัดทำแผนป้องกันและซ้อมแผนระงับอัคคีภัย
 
เมื่อวันที่ 14 - 15 สิงหาคม 2557 โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนป้องกันและซ้อมแผนระงับอัคคีภัย"
มีผู้เข้าชมจำนวน 49 ราย
 
ประชุมเชิงปฏิบัติการและติดตามนิเทศ
 
เมื่อวันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2557 โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและติดตามนิเทศเพื่อพัฒนาและระบรองคุรภาพ สถานบำบัดฟื้นฟูผู้เสพฝผู้ติดยาเสพติด ทุกระบบทั่วประเทศ
มีผู้เข้าชมจำนวน 56 ราย
 
โครงการ อบรมการบำบัดการรู้คิด - ปรับพฤติกรรม (CBT)
 
เมื่อวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ได้จัดโครงการ อบรมการบำบัดการรู้คิด - ปรับพฤติกรรม (Cognitive Behavior Therapy : CBT)
มีผู้เข้าชมจำนวน 62 ราย
 
กิจกรรมรณรงณ์งดสูบบุหรี่
 
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมรณรงณ์งดสูบบุหรี่
มีผู้เข้าชมจำนวน 74 ราย
 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ รพธ.ชม
 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การถ่ายทอดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลธัญารักษ์เชียงใหม่ สู่การปฏิบัติ และสรุปผลการนิเทศเยี่ยมสำรวจ จากสำนักยุทธศาสตร์เพื่อรับรองคุณภาพโรงพยาบาล วันที่ 15 และ 17 กรกฎาคม 2557
มีผู้เข้าชมจำนวน 48 ราย
 
สืบสานประเพณีเข้าพรรษา
 
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 คณะเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ได้สืบสานประเพณีเข้าพรรษา ถวายเทียนจำจำพรรษา ณ วัดหนองปันเจียง หมู่ 7 ต.ขี้เหล้ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 46 ราย
 
จัดอบรมเกษตร การเพาะเห็ดและการเลี้ยงกบ
 
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 โรงพยาบาลธัญารักษ์เชียงใหม่ จัดอบรมวิชาชีพการเกษตกรรรม การเพาะเห็ดและการเลี้ยงกบแก่ ผู้เข้ารับการบำบัด
มีผู้เข้าชมจำนวน 46 ราย
 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพบริการ สปสช.
 
เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2557 คณะกรรมการประเมินคุณภาพบริการ สปสช.ได้เข้าตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 40 ราย
 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2557 โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดยนายอำเภอพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
มีผู้เข้าชมจำนวน 33 ราย
 
กิจกรรมแสงแห่งปัญญา นำพาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ
 
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 กิจกรรมแสงแห่งปัญญา นำพาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ
มีผู้เข้าชมจำนวน 37 ราย
 
กิจกรรม"วันต่อต้านยาเสพติดโลก"
 
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดกิจกรรม "วันต่อต้านยาเสพติดโลก"
มีผู้เข้าชมจำนวน 75 ราย
 
กิจกรรมทบทวนความรู้ CPR (อย่างต่อเนื่อง)เพื่อเตรียมความพร้อมไว้รับมือเหตุการณ์ฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย
 
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดกิจกรรมทบทวนความรู้ CPR (อย่างต่อเนื่อง)เพื่อเตรียมความพร้อมไว้รับมือเหตุการณ์ฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วย
มีผู้เข้าชมจำนวน 70 ราย
 
คณะกรรมการประเมินหน่วยพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น กรมการแพทย์
 
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557 คณะกรรมการประเมินหน่วยพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น กรมการแพทย์ ได้เข้าตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 45 ราย
 
นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์และคณะ เยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูรัตนานุรักษ์ ลำปาง
 
วันที่ 5 มิถุยายน 2557 นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์และคณะ เยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูรัตนานุรักษ์ จังหวัดลำปาง
มีผู้เข้าชมจำนวน 39 ราย
 
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกามาศึกษาดูงาน
 
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา มาศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายที่โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 55 ราย
 
โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร
 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557 รพ.ธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดกิจกรรม โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร
มีผู้เข้าชมจำนวน 52 ราย
 
คณะวิทยากรจากสำนักงานยุทธศาสตร์ กรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
 
คณะวิทยากรจากสำนักงานยุทธศาสตร์ กรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 - 27 พฤษภาคม 2557
มีผู้เข้าชมจำนวน 53 ราย
 
ร่วมกิจกรรมโครงการ "อำเภอยิ้ม" ณ บ้านบวกจั่น หมู่ที่ 7 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม เชียงใหม่
 
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "อำเภอยิ้ม" ณ บ้านบวกจั่น หมู่ที่ 7 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 32 ราย
 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เยี่ยมสำรวจด้านการพัฒนา
 
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพผุ้เขี่ยมสำรวจด้านการพัฒนา และรับรองสถาบันบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผุ้ติดยาเสพติดทุกระบบ ทั่วประเทศ
มีผู้เข้าชมจำนวน 37 ราย
 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "อำเภอยิ้ม" ณ บ้านกาดฮาว
 
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "อำเภอยิ้ม" ณ บ้านกาดฮาว ต.ขี้เหล้ก อ.แม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 48 ราย
 
บริจาคเวชภัณฑ์ที่ไม่ได้ใช้ ให้แก่ โรงพยาบาลเพื่อนบ้าน
 
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 รพ.ธัญญารักษ์เชียงใหม่ได้ส่งตัวแทนไปบริจาคเวชภัณฑ์ ที่ โรงพยาบาลไม่ได้ใช้ให้แก่โรงพยาบาลเพื่อนบ้าน ได้แก่ โรงพยาบลแม่แตงและโรงพยาบาลสันทราย เพื่อใช้ปรธโยชน์กับประชาชนและสานสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
มีผู้เข้าชมจำนวน 45 ราย
 
สระเกล้า ดำหัว นพ. ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์
 
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 คณะเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ นำโดย นพ. วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผอ.รพธ.ชม. สระเกล้า ดำหัว นพ. ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ณ ห้องประชุม รพ.ธัญญารักษ์เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 60 ราย
 
การเตรียมความพร้อมสู่การรับการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
 
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 25557 รพ.ธัญญารักษ์เชียงใหม่จัดประชุม การเตรียมความพร้อมสู่การรับการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ณ โรงแรม คันทารี่ฮิลล์ จ.เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 31 ราย
 
โครงการทบทวนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
 
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 รพ.ธัญญารักษ์เชียงใหม่ ได้ดำเนินการ โครงการทบทวนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ มุ่งสู่การเป็นองค์กรหลักในการดูแลงานสุขภาพด้านยาเสพติด national Health Authority) ครั้งที่ 2
มีผู้เข้าชมจำนวน 47 ราย
 
พิธี รดน้ำดำหัว ผู้อำนวยการ รพ.ธัญญารักษ์เชียงใหม่
 
สืบสาน ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง ป่าวเอิ้น เจินจวน ม่วนงัน สระเกล้าดำหัว นพ.วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผุ้อำนวยการ รพ.ธัญญารักษ์เชียงใหม่

มีผู้เข้าชมจำนวน 121 ราย
 
คณะเจ้าหน้าที่ รพะ.ชม. รับฟังนโยบาย P4P
 
คณะเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ รับฟังนโยบาย P4P (pay for performance )
มีผู้เข้าชมจำนวน 53 ราย
 
ออกประชาสัมพันธ์โครงการอำเภอยิ้ม บ้านแม่สาน้อย
 
ออกประชาสัมพันธ์โครงการอำเภอยิ้ม บ้านแม่สาน้อย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 34 ราย
 
ประชุม โครงการทบทวนยุทธศาสตร์ รพธ. ชม. มุ่งสู่การเป็นองค์กรหลักในการดูแลงานสุขภาพด้านยาเสพติด
 
ประชุม โครงการทบทวนยุทธศาสตร์ รพธ. ชม. มุ่งสู่การเป็นองค์กรหลักในการดูแลงานสุขภาพด้านยาเสพติด — ที่ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 48 ราย