อธิบดีกรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
 
นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ครั้งที่ 3 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายที่มอบให้เมื่อมาตรวจเยี่ยมเมื่อครั้งก่อน โดยมุ่งเน้นการบูรณาการสร้างความร่วมมือจากเครือข่ายสถาบันธัญญารักษ์ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ 6 แห่ง และเครือข่ายในพื้นที่ ในการพัฒนาคุณภาพการรักษาและพัฒนาระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ โดยมีนายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ และคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงาน และร่วมรับฟังนโยบายเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น.- 12.00 น. ณ ห้องประชุมบัวระวง(พุทธรักษา) ชั้น 4 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 10 ราย

 
งาน "โลกนี้สีชมพู" ต้อนรับปีใหม่ 2562
 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดงาน "โลกนี้สีชมพู" ต้อนรับปีใหม่ 2562 โดยนายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากรมีความสุขและรักสามัคคี มีกำลังใจที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้า และให้ผู้เข้ามารับบริการเกิดความพึงพอใจมากที่สุด กิจกรรมในงานมีการรับประทานอาหารร่วมกัน การแสดงของแต่ละกลุ่มภารกิจ การแสดงรวมของน้องใหม่ การประกวด Miss Grand 2019 และแจกรางวัล เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 ร ห้องประชุมบัวระวง(พุทธรักษา) ชั้น 4 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 12 ราย

 
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ระหว่าง โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่กับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่
 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ได้ร่วมกันจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ว่าด้วยเรื่องความร่วมมือด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย โดยมีนายแพทย์ วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการ และนางนภัสสรณ์ รังสิเวโรจน์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เป็นตัวแทนของโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ และทางวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี มีดร.อมาวสี อำพันศิริรัตน์ ผู้อำนวยการ และดร.วรรณา พิพัฒน์ธนวงศ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นตัวแทน พร้อมด้วยสักขีพยานทั้ง 2 ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)ในครั้งนี้ เพื่อให้ความร่วมมือดังกล่าวเป็นการพัฒนาสร้างสรรค์องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และการผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งเพื่อรองรับประชาคมอาเซี่ยน และประชาคมโลก เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเก็ดถะวา โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 12 ราย

 
ทำบุญวันสถาปนาครบรอบ 37 ปี โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
 
นายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากรของโรงพยาบาล จัดพิธีทำบุญวันสถาปนาโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ครบรอบ 37 ปี และในวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2562 ได้ถวายปัจจัยและภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากร เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมบัวระวง(พุทธรักษา)ชั้น 4 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 9 ราย

 
กีฬาบุคลากรโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
 
นายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี สร้างความสัมพันธ์ และความสามัคคีภายในองค์กร เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 16 ราย

ดูกิจกรรมทั้งหมด