กิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจสำหรับผู้เข้ารับการบำบัด ครั้งที่ 47
 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดกิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจสำหรับผู้เข้ารับการบำบัด ครั้งที่ 47 จำนวน 160 คน โดยทีมงานด้านการพยาบาลและสหวิชาชีพ ให้ความรู้และดำเนินกิจกรรม ในหัวข้อเรื่อง "การรู้จักสำรวจ สังเกต สัญญาณเตือนเมื่อตนเองเกิดความเครียด และเสริมสร้างทักษะในการจัดการและคลายความเครียดได้อย่างเหมาะสม" เพื่อให้ผู้เข้ารับการบำบัดนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขต่อไป เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมบัวระวง(พุทธรักษา)ชั้น 4 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 10 ราย

 
กิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจสำหรับผู้เข้ารับการบำบัด ครั้งที่ 46
 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดกิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจสำหรับผู้เข้ารับการบำบัด ครั้งที่ 46 จำนวน 180 คน โดยทีมงานด้านการพยาบาลและสหวิชาชีพ ให้ความรู้และดำเนินกิจกรรม ในหัวข้อเรื่อง "โรคสมองติดยา" เพื่อให้ผู้เข้ารับการบำบัดรับรู้ถึงผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงในระยะต่างๆของการใช้ยาเสพติด รวมทั้งเรียนรู้ในการจักการกับตัวกระตุ้นที่มีผลต่อการกลับไปใช้ยาเสพติดซ้ำ และมีแนวทางในการดูแลตนเอง ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีนางสาวขวัญชนก เตจ๊ะฟอง หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมและให้ข้อคิดกำลังใจ พร้อมสอบถาม ปรึกษาหารือเรืองปัญหาความเป็นอยู่ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขให้ผู้เข้ารับการบำบัดได้รับความพึงพอใจ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมบัวระวง(พุทธรักษา)ชั้น 4 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 11 ราย

 
โครงการอบรมการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาและสารเสพติด แบบกายจิตสังคมบำบัด(Matrix Program)
 
นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดการอบรม "การบำบัดผู้ป่วยยาและสารเสพติดแบบกายจิตสังคมบำบัด(Matrix Program)" พร้อมทั้งบรรยายพิเศษแนวนโยบายการทำงานร่วมกันของกรมการแพทย์กับเครือข่าย ในการบำบัดรักษาผู้ป่วยาและสารเสพติด ให้กับบุคลากรสหวิชาชีพผู้ปฏิบัติงาน ด้านการบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติด จากโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลศูนย์ในเขตบริการสุขภาพที่ 1 และที่ 2 จำนวน 70 คน โดยมีนายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ กล่าวรางาน โครงการนี้ได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 18 ราย

 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศาลอาญาธนบุรี
 
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 คณะศึกษาดูงานจากศาลอาญาธนบุรี ซึ่งนำโดยนายพรหมพิริยะ เกิดสันเทียะ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาธนบุรี คณะผู้พิพากษา เจ้าหน้าที่ และผู้ให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม โดยมีนายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ให้การต้อนรับและบรรยายเรื่องกระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติด และนางสาวศยามล ฤทธิแสง หัวหน้างานบำบัดฟื้นฟูทางจิตวิทยา บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการประเมินผู้รับคำปรึกษาที่มีอาการป่วยทางจิต การใช้แบบประเมินสำหรับผู้มีอาการทางจิต(2Q,9Q,8Q) ที่ห้องประชุมเก็ดถวา(พุดซ้อน) อาคารอำนวยการ พร้อมทั้ังพาคณะเข้าชมกระบวนการบำบัดตามหอผู้ป่วยต่างๆ ที่ดูแลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 4 ราย

 
"โครงการความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับระเบียบเงินบำรุง เงินบริจาค เงินค่าตอบแทน เงินสวัสดิการ และเงินจากการเรี่ยไร"
 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดอบรม "โครงการความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับระเบียบเงินบำรุง เงินบริจาค เงินค่าตอบแทน เงินสวัสดิการ และเงินจากการเรี่ยไร" โดยนายประสาน รังสิเวโรจน์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรม ซึ่งได้รับเกียรติจากนายดนัย สุวรรณา นิติกรชำนาญการพิเศษ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการกองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมีบุคลากรที่เข้ารับอบรมจากโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน และโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จำนวน 80 คน เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมบัวระวง(พุทธรักษา)ชั้น 4 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 5 ราย

ดูกิจกรรมทั้งหมด