รายการวันที่ผู้เข้าชม
แบบประเมินพนักงานกระทรวงฯ2017-08-23108 ราย
นโยบายด้านส่งแวดล้อมและความปลอดภัยโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่2017-06-26126 ราย
ข้อตกลงระดับการให้บริการ ( Service Level Agreement : SLA ) การให้บริการตรวจสอบสิทธิและประสานสิทธิการรักษาในผู้ป่วยยาเสพติด2017-03-1590 ราย
ข้อตกลงระดับการให้บริการ ( Service Level Agreement : SLA ) งานการให้บริการผู้ป่วยรับเมทาโดนระยะยาว ณ คลินิกฟ้าใหม่2017-03-1572 ราย
ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) ฝ่ายการเงิน2017-03-1565 ราย