รายการวันที่เข้าชม
รายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการประเมินฯ และกำหนด วันเวลา สถานที่สอบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี2018-06-2229 ราย
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์2018-06-1975 ราย
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ฯ และกำหนดวันเวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข2018-06-1875 ราย
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ฯ และกำหนดวันเวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์2018-06-1836 ราย
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี)2018-06-0777 ราย