รายการวันที่เข้าชม
รายงานผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2560) 2017-12-1912 ราย
คู่มือ การปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 25612017-11-2335 ราย
โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25612017-10-0563 ราย
แบบฟอร์ม ตัวชี้วัด ปี 2560 โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ รอบ 12 เดือน2017-09-2538 ราย
แผนผังการไหลของกระบวนงาน (Flow Chart) ขั้นตอนการอนุมัติโครงการใหม่2017-05-3142 ราย