tch@dms.mail.go.th 0 5213 5078
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยสุรา 3 ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,331 ตารางเมตร โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ต.ขี้เหล็ก อ.แมีริม จ.เชียงใหม่ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกศ์ (e-bidding)
Download File :