tch@dms.mail.go.th 0 5213 5078
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบและบริการอาหารผู้ป่วย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Download File :