tch@dms.mail.go.th 0 5213 5078
ผลของการให้การบำบัดแบบย่อโดยการปรับความคิดและพฤติกรรมต่อภาวะซึมเศร้าและพฤติกรรมการดื่มสุราในผู้ติดสุราที่เข้ารับการบำบัดรักษาในโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
Download File :