tch@dms.mail.go.th 0 5213 5078

เยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับร....

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ กรมการแพทย์ โดยนางนภัสสรณ์ รังสิเวโรจน....

09-08-2021 11:30:05 251

เยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับร....

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ กรมการแพทย์ โดยนางศรีพรรณ สว่างวงค์ พ....

06-08-2021 15:10:07 228

เยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับร....

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ กรมการแพทย์ โดยนางสาวขวัญชนก เตจ๊ะฟอง ....

04-08-2021 09:54:48 266

เยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับร....

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ กรมการแพทย์ โดยนางมณทิรา เมธา พยาบาลว....

03-08-2021 13:48:16 236

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “จิต....

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ กรมการแพทย์ โดยกลุ่มงานวิชาการพยาบาล ภารก....

30-07-2021 12:01:26 363

เยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับร....

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ กรมการแพทย์ โดยนายแพทย์กิติภพ ธรรมสโรช....

27-07-2021 15:09:08 235

เยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับร....

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ กรมการแพทย์ โดยนางสุนีย์ กีรติพงศธร พ....

27-07-2021 14:23:06 237

จัดเวทีเสวนาประเด็นการช่วยเหลื....

จัดเวทีเสวนาประเด็นการช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดในชุมชน ผ่านระบบ Zoom Me....

27-07-2021 11:31:14 218

เยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับร....

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ กรมการแพทย์ โดยนางสุนีย์ กีรติพงศธร ....

22-07-2021 13:19:11 210

อบรมหลักสูตรการคัดกรองผู้ใช้ยา....

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ กรมการแพทย์ โดยนายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวา....

21-07-2021 15:28:35 236