tch@dms.mail.go.th 0 5213 5078

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จ....

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "เรื่องการพัฒนาคุ....

17-07-2020 16:36:41 301

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมบุ....

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรโรง....

17-07-2020 11:52:35 317

พิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 256....

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีถวายเ....

08-07-2020 14:50:40 307

ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาในโครงก....

นายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ....

03-07-2020 11:05:27 292

จัดการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแ....

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดบรมราชชนนี จัดการประชุมคณะทำงาน....

30-06-2020 13:22:23 317

โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวงร่วมกับสำนั....

นายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ....

19-06-2020 15:27:34 324

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การบำบัดดู....

นายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ....

09-06-2020 15:54:31 307

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อรับท....

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง(RM) โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดป....

01-06-2020 14:02:08 338

กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการทำความ....

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการทำความสะอาดมือ....

28-05-2020 13:28:19 399

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนฟื้น....

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนฟื้นฟูองค์ความร....

21-05-2020 15:44:47 354