tch@dms.mail.go.th 0 5213 5078

เยี่ยมติดตามประเมินคุณภาพ (Re-....

แพทย์หญิงวริศรา เกตุเอี่ยม นายแพทย์ชำนาญการ พร้อมคณะกรรมการนิเทศและต....

09-06-2022 12:45:06 89

เยี่ยมติดตามประเมินคุณภาพ (Re-....

นางลษิตา ศรีธรรมชาติ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะกรรมการนิเทศแ....

08-06-2022 15:42:56 85

เยี่ยมติดตามประเมินคุณภาพ (Re-....

นางอัจฉราพร ศรีตระกูล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พร้อมคณะกรรมการนิเทศและติ....

08-06-2022 13:40:03 94

เยี่ยมติดตามประเมินคุณภาพ (Re-....

นางอรัญญา แพจุ้ย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะกรรมการนิเทศและต....

07-06-2022 15:38:15 95

เยี่ยมติดตามประเมินคุณภาพ (Re-....

นายแพทย์กิติภพ ธรรมสโรช นายแพทย์ชำนาญการ พร้อมคณะกรรมการนิเทศและติดตา....

07-06-2022 13:53:55 89

เยี่ยมติดตามประเมินคุณภาพ (Re-....

นายแพทย์กิติภพ ธรรมสโรช นายแพทย์ชำนาญการ พร้อมคณะกรรมการนิเทศและติดต....

07-06-2022 11:13:12 86

กิจกรรมงานวันงดสูบบุหรี่โลก ปร....

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ กรมการแพทย์ นำโดย พว.นภัสสรณ์ รังสิเวโ....

01-06-2022 15:49:00 97

Inter Hospital Case Conference

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ กรมการแพทย์ โดย ดร.นพ.กนก อุตวิชัย ....

01-06-2022 15:28:40 98

เยี่ยมติดตามประเมินคุณภาพ (Re-....

แพทย์หญิงรุ่งทิวา ถาวร นายแพทย์ชำนาญการ พร้อมคณะกรรมการนิเทศและติดตาม....

25-05-2022 14:49:33 107

เยี่ยมติดตามประเมินคุณภาพ (Re-....

นางสุนีย์ กีรติพงศธร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะกรรมการนิเทศแ....

25-05-2022 13:51:18 100