tch@dms.mail.go.th 0 5213 5078
  1. นโยบายและระเบียบปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  : 1653987058information.pdf
  : 31-05-2022
  168
  2. ขั้นตอนการตรวจดู
  : 1586072601information.pdf
  : 31-03-2020
  749
  3. ขั้นตอนการให้บริการ
  : 1585643469information.pdf
  : 31-03-2020
  780
  4. คู่มือประชาชน สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
  : 1585643461information.pdf
  : 31-03-2020
  665
  5. ตัวอย่างการพิจารณาเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทางราชการ
  : 1585643448information.pdf
  : 31-03-2020
  591
  6. ที่ตั้งของโรงพยาบาลฯ
  : 1585643437information.pdf
  : 31-03-2020
  677
  7. แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
  : 1585643425information.pdf
  : 31-03-2020
  603
  8. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
  : 1585643415information.pdf
  : 31-03-2020
  630
  9. สรุปโครงการ ปี 2560 (รพธ.ชม.)
  : 1585643404information.pdf
  : 31-03-2020
  632
  10. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
  : 1585643387information.pdf
  : 31-03-2020
  648