tch@dms.mail.go.th 0 5213 5078
  61. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  : 1604474766.pdf
  : 30-10-2020
  316
  62. ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบและบริการอาหารผู้ป่วยของดรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่โดยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 20 ตุลาคม 2563 สิ้นสุดคำวิจารณ์ 26 ตุลาคม 2563
  : 1603172254.rar
  : 20-10-2020
  318
  63. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกรกฎาคม 2563 (ปีงบประมาณ 2563)
  : 1602668996.pdf
  : 31-07-2020
  251
  64. สรปุ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2563 (ปีงบประมาณ 2563)
  : 1602659966.pdf
  : 30-06-2020
  252
  65. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 (ปีงบประมาณ 2563)
  : 1602057749.pdf
  : 29-05-2020
  261
  66. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง
  : 1601864859.pdf
  : 01-10-2020
  353
  67. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  : 1601453747.pdf
  : 17-09-2020
  297
  68. แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาประกอบและบริการอาหารสำเร็จรูป ประจำปีงบประมาณ พศ.2564
  : 1601453178.pdf
  : 24-09-2020
  311
  69. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธี e-bidding
  : 1600858661.pdf
  : 18-09-2020
  319
  70. ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นระบบประสาทโดยวิธี e-bidding
  : 1601871485.pdf
  : 22-09-2020
  302
  71. ร่างประกาศประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จรูปสำหรับผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 27 สิงหาคม 2562 สิ้นสุดคำวิจารณ์ 30 สิงหาคม 2562
  : 1600158563.rar
  : 27-08-2019
  284
  72. ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบและบริการอาหารผู้ป่วยของโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 11 กันยายน 2563 สิ้นสุดคำวิจารณ์ 16 กันยายน 2563
  : 1600140142.rar
  : 11-09-2020
  294
  73. ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  : 1598935220.rar
  : 01-09-2020
  274
  74. เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  : 1598596978.pdf
  : 28-08-2020
  261
  75. แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  : 1598503455.pdf
  : 06-08-2020
  256
  76. แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาประกอบและบริการอาหารสำเร็จรูป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  : 1598502207.pdf
  : 18-08-2020
  271
  77. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนเมษายน 2563 (ปีงบประมาณ 2563)
  : 1597892813.pdf
  : 30-04-2020
  255
  78. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยสุรา ๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๓๓๑ ตารางเมตร โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ๑ หลัง (ส่วนที่เหลือ) โดยวิธีคัดเลือก
  : 1597040072.pdf
  : 10-08-2020
  280
  79. แผนการจัดจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยสุรา 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,331 ตารางเมตร โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง (ส่วนที่เหลือ)
  : 1596011706.pdf
  : 24-07-2020
  293
  80. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ,มีนาคม 2563 (ปีงบประมาณ 2563)
  : 1592894223.pdf
  : 31-03-2020
  287