tch@dms.mail.go.th 0 5213 5078
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา หรือนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
Download File :