tch@dms.mail.go.th 0 5213 5078
ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการครรเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
Download File :