tch@dms.mail.go.th 0 5213 5078
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
Download File :