tch@dms.mail.go.th 0 5213 5078
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล
Download File :