tch@dms.mail.go.th 0 5213 5078
การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 5959 สังกัดโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
Download File :