tch@dms.mail.go.th 0 5213 5078
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษสังกัดโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
Download File :