tch@dms.mail.go.th 0 5213 5078
แผนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องตรวจคัดกรองและระบุปริมาณสารพิษและยาเสพติดโดยเทคโนโลยีไบโอชิพ (Biochip Array Technology) ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง
Download File :