tch@dms.mail.go.th 0 5213 5078
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง โดยวิธี e-bidding
Download File :