tch@dms.mail.go.th 0 5213 5078
ขั้นตอนการรับบริการของผู้ป่วยที่รับบริการ ผู้ป่วยนอก
 1. ยื่นบัตรตรวจสอบประวัติ
 2. ตรวจสอบสิทธิการรักษา
 3. ชั่งน้ำหนัก วัดสัญญาญชีพ
 4. ห้องเบอร์ 1 ห้องเบอร์ 2 ห้องเบอร์ 3 พยาบาลสัมภาษณ์ประวัติ ให้คำปรึกษา ให้ข้อมูลการบำบัด เจาะเลือด เก็บปัสสาวะและส่งตรวจ
 5. ห้องแพทย์ตรวจ แพทย์ตรวจให้การรักษา สั่งยา
 6. เคาน์เตอร์หน้าห้องแพทย์ตรวจ รับใบนัด
 7. ชำระค่ารักษา
 8. กลับบ้าน
ขั้นตอนการรับบริการของผู้ป่วยที่รับบริการ ผู้ป่วยใน
 1. คัดกรองโรคโควิด19 ทีจุดคัดกรอง
 2. ยื่นบัตรตรวจสอบประวัติและตรวจสอบสิทธิ์การรักษา
 3. ตรวจสัญญาญชีพ ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
 4. พยาบาลสัมภาษณ์ประวัติ ให้การปรึกษา เจาะเลือด เก็บปัสสาวะและส่งตรวจ
 5. พบแพทย์เพื่อรับการตรวจรักษา และเข้ารักษาแบบผู้ป่วยใน
 6. ชำระค่าบริการและเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดผู้ป่วยใน
 7. เข้ารับการรักษาที่หอผู้ป่วยแรกรับ ตรวจร่างกายและปฐมนิเทศ
 8. รับการบำบัดรักษาอาการถอนพิษยา และกักตัวสังเกตุ อาการโควิด19
 9. รับการฟื้อนฟูสมรถภาพและเตรียมกลับสู่ชุมชน 1-4 เดือน
 10. แพทย์พิจารณาให้กลับบ้าน