tch@dms.mail.go.th 0 5213 5078

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อสถานพยาบาล : รพช.แม่ฟ้าหลวง

สถานพยาบาลยาเสพติด : แม่ฟ้าหลวง

เขต : 1 ตำบล : แม่สลองใน
อำเภอ : แม่ฟ้าหลวง จังหวัด : เชียงราย

ชนิดโรงพยาบาล : รพช.

ประเภท Service Plan : โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง 30-90 เตียง

บริการด้านยาเสพติด : OPD,IPD

จำนวนเตียง : -

จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานยาเสพติด

แพทย์ : 1

พยาบาล : 2

เภสัชกร : 1

นักจิตวิทยา : -

อื่นๆ : 4

ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานการณ์รับรองคุณภาพปัจจุบัน : Ac2

วันที่ได้รับรอง : 31-พฤษภาคม-2562

วันหมดอายุ : 30-พฤษภาคม-2565

รายละเอียดเพิ่มเติม : -

แผนที่