tch@dms.mail.go.th 0 5213 5078

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อสถานพยาบาล : รพช.แม่ใจ

สถานพยาบาลยาเสพติด : แม่ใจ

เขต : 1 ตำบล : ศรีถ้อย
อำเภอ : แม่ใจ จังหวัด : พะเยา

ชนิดโรงพยาบาล : รพช.

ประเภท Service Plan : โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง 30-90 เตียง

บริการด้านยาเสพติด : OPD

จำนวนเตียง : -

จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานยาเสพติด

แพทย์ : 1

พยาบาล : 2

เภสัชกร : 1

นักจิตวิทยา : -

อื่นๆ : 2

ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานการณ์รับรองคุณภาพปัจจุบัน : Ac2

วันที่ได้รับรอง : 26-มิถุนายน-2563

วันหมดอายุ : 25-มิถุนายน-2566

รายละเอียดเพิ่มเติม : -

แผนที่