tch@dms.mail.go.th 0 5213 5078

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อสถานพยาบาล : รพช.สูงเม่น

สถานพยาบาลยาเสพติด : สูงเม่น

เขต : 1 ตำบล : พระหลวง
อำเภอ : สูงเม่น จังหวัด : แพร่

ชนิดโรงพยาบาล : รพช.

ประเภท Service Plan : โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง 30-90 เตียง

บริการด้านยาเสพติด : OPD,IPD

จำนวนเตียง : -

จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานยาเสพติด

แพทย์ : 3

พยาบาล : 3

เภสัชกร : 1

นักจิตวิทยา : -

อื่นๆ : 4

ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานการณ์รับรองคุณภาพปัจจุบัน : Re2

วันที่ได้รับรอง : 29-ธันวาคม-2560

วันหมดอายุ : 28-มกราคม-2563

รายละเอียดเพิ่มเติม : ทำหนังสือขอให้ส่งแบบประเมินแล้ว

แผนที่