tch@dms.mail.go.th 0 5213 5078

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อสถานพยาบาล : รพช.วัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

สถานพยาบาลยาเสพติด : วัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

เขต : 1 ตำบล : บ้านจันทร์
อำเภอ : กัลยาณิวัฒนา จังหวัด : เชียงใหม่

ชนิดโรงพยาบาล : รพช.

ประเภท Service Plan : โรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก 30-90 เตียง

บริการด้านยาเสพติด : OPD,IPD

จำนวนเตียง : -

จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานยาเสพติด

แพทย์ : 1

พยาบาล : 2

เภสัชกร : -

นักจิตวิทยา : -

อื่นๆ : -

ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานการณ์รับรองคุณภาพปัจจุบัน : Ac1

วันที่ได้รับรอง : 14-มิถุนายน-2561

วันหมดอายุ : 13-มิถุนายน-2564

รายละเอียดเพิ่มเติม : ทำหนังสือขอให้ส่งแบบประเมินแล้ว

แผนที่