tch@dms.mail.go.th 0 5213 5078

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อสถานพยาบาล : รพช.แม่สะเรียง

สถานพยาบาลยาเสพติด : แม่สะเรียง

เขต : 1 ตำบล : แม่สะเรียง
อำเภอ : แม่สะเรียง จังหวัด : แม่ฮ่องสอน

ชนิดโรงพยาบาล : รพช.

ประเภท Service Plan : -

บริการด้านยาเสพติด : -

จำนวนเตียง : -

จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานยาเสพติด

แพทย์ : -

พยาบาล : -

เภสัชกร : -

นักจิตวิทยา : -

อื่นๆ : -

ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานการณ์รับรองคุณภาพปัจจุบัน : Ac1 exp.

วันที่ได้รับรอง : 23-มีนาคม-2552

วันหมดอายุ : 31-มีนาคม-2554

รายละเอียดเพิ่มเติม : -

แผนที่