tch@dms.mail.go.th 0 5213 5078

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อสถานพยาบาล : รพช.แม่จัน

สถานพยาบาลยาเสพติด : แม่จัน

เขต : 1 ตำบล : แม่จัน
อำเภอ : แม่จัน จังหวัด : เชียงราย

ชนิดโรงพยาบาล : รพช.

ประเภท Service Plan : โรงพยาบาลชุมชนเพื่อรับส่งต่อผู้ป่วย 120 เตียงขึ้นไป

บริการด้านยาเสพติด : OPD,IPD

จำนวนเตียง : -

จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานยาเสพติด

แพทย์ : 2

พยาบาล : 5

เภสัชกร : 3

นักจิตวิทยา : 2

อื่นๆ : 5

ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานการณ์รับรองคุณภาพปัจจุบัน : Ac2

วันที่ได้รับรอง : 12-พฤษภาคม-2562

วันหมดอายุ : 11-พฤษภาคม-2565

รายละเอียดเพิ่มเติม : -

แผนที่