tch@dms.mail.go.th 0 5213 5078

ข้อมูลทั่วไป

เขต : 1
ชื่อสถานพยาบาล : รพ.บ้านธิ | ชนิดโรงพยาบาล : รพช.
ตำบล : บ้านธิ | อำเภอ : บ้านธิ | จังหวัด : ลำพูน

รูปแบบการดูแล

จำนวนเตียงผู้ป่วยยาเสพติด : 6 เตียง
Acute : 0 เตียง | IMC : 6 เตียง | Longterm : 0 เตียง

แผนที่