tch@dms.mail.go.th 0 5213 5078

ข้อมูลทั่วไป

เขต : 2
ชื่อสถานพยาบาล : รพ.เขาค้อ | ชนิดโรงพยาบาล : รพช.
ตำบล : เขาค้อ | อำเภอ : เขาค้อ | จังหวัด : เพชรบูรณ์

รูปแบบการดูแล

จำนวนเตียงผู้ป่วยยาเสพติด : 15 เตียง
Acute : 0 เตียง | IMC : 0 เตียง | Longterm : 15 เตียง

แผนที่