tch@dms.mail.go.th 0 5213 5078

ข้อมูลทั่วไป

เขต : 1
ชื่อสถานพยาบาล : รพ.แม่ใจ | ชนิดโรงพยาบาล : รพช.
ตำบล : ศรีถ้อย | อำเภอ : แม่ใจ | จังหวัด : พะเยา

รูปแบบการดูแล

จำนวนเตียงผู้ป่วยยาเสพติด : 12 เตียง
Acute : 0 เตียง | IMC : 12 เตียง | Longterm : 0 เตียง

แผนที่