tch@dms.mail.go.th 0 5213 5078
  121. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ
  : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 01112018.pdf
  : 31-10-2018
  386
  122. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562
  : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาด.pdf
  : 29-10-2018
  380
  123. แผนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องตรวจคัดกรองและระบุปริมาณสารพิษและยาเสพติดโดยเทคโนโลยีไบโอชิพ (Biochip Array Technology) ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง
  : แผนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องตรวจคัดกรอง221061.pdf
  : 21-10-2018
  313
  124. ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนลาดยาง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ประจำปีงบประมาณ 2562
  : เอกสารลงเว็ป ถนนลาดยาง.rar
  : 16-10-2018
  312
  125. แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ
  : ถนนลาดยาง.pdf
  : 11-10-2018
  304
  126. แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอาคารซักฟอกจ่ายกลาง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง
  : ซักฟอกจ่ายกลาง.pdf
  : 11-10-2018
  322
  127. แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 32 หน่วย ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง
  : อาคารพักพยาบาล.pdf
  : 11-10-2018
  319
  128. ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ประจำปีงบประมาณ 2562
  : e-bidding จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ปี 2562.rar
  : 10-10-2018
  350
  129. แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562
  : 181001150437.pdf
  : 30-09-2018
  316
  130. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2561 (ปีงบประมาณ 2561)
  : การจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน.pdf
  : 30-09-2018
  320
  131. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้ออาหารสำเร็จรูปสำหรับผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
  : 25-09-2018
  336
  132. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2561 (ปีงบประมาณ 2561)
  : การจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม.pdf
  : 02-09-2018
  327
  133. ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ กว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2562
  : เอกสารลงเว็ปรถตรวจการณ์.rar
  : 28-08-2018
  332
  134. แผนการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน ด้วยเงินงบประมาณ ปี 2562
  : แผนการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์.pdf
  : 26-08-2018
  335
  135. ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ
  : ประกาศกรมการแพทย์.pdf
  : 14-08-2018
  349
  136. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 (ปีงบประมาณ 2561)
  : การจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม.pdf
  : 01-08-2018
  308
  137. แผนการจัดซื้อจัดจ้างอาหารสำเร็จรูปผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  : อาหารสำเร็จรูปผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษ.pdf
  : 17-07-2018
  336
  138. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2561 (ปีงบประมาณ 2561)
  : การจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน.pdf
  : 03-07-2018
  301
  139. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 (ปีงบประมาณ 2561)
  : การจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม.pdf
  : 31-05-2018
  320
  140. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2561 (ปีงบประมาณ 2561)
  : การจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน.pdf
  : 27-05-2018
  327