tch@dms.mail.go.th 0 5213 5078
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ สังกัดโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
Download File :