tch@dms.mail.go.th 0 5213 5078
Refresh
ลำดับ หน่วยงาน เบอร์โทร
1 ผู้อำนวยการ
2 เลขานุการ ผอ. 102
3 ที่ปรึกษาโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ 511
4 รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ 111
5 เลขารองฯ อำนวยการ 103
6 โอเปอเรเตอร์ 100
7 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 104
8 หัวหน้างานบริหารทั่วไป 105
9 ยานยนต์ 106
10 ร้านค้าสวัสดิการ 107
11 ร้านเครื่องดื่มสวัสดิการ
12 ป้อมยาม (ประตูหน้ารพ.) 109
13 ป้อมยาม (ทางขึ้นบ้านพักเจ้าหน้าที่) 112
14 ห้องแม่บ้าน ชั้น 2 113
15 ห้องแม่บ้าน ชั้น 4 114
16 หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล 116
17 งานทรัพยากรบุคคล 117
18 หัวหน้างานยุทธศาสตร์และแผนงาน 118
19 งานยุทธศาสตร์และแผนงาน 119
20 หัวหน้างานโภชนาการ 120
21 งานโภชนาการ 121
22 หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน บัญชีและพัสดุ 122
23 หัวหน้างานพัสดุและบำรุงรักษา 123
24 งานพัสดุและบำรุงรักษา (รัชนีพร , ดวงเดือน) 124 , 125
25 งานพัสดุและบำรุงรักษา (สายชล) 126
26 งานคลังพัสดุ (วราภรณ์) 127
27 โรงน้ำดื่ม 128
28 หัวหน้างานการเงิน 129
29 งานการเงิน (กิ่งแก้ว) 130
30 งานการเงิน (OPD) 131
31 หัวหน้างานบัญชี 132
32 งานบัญชี (พิชาพักตร์) 133
33 หัวหน้างานอาคารสถานที่
34 งานซ่อมบำรุง 136
35 รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล 211
36 สำนักงานกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 200
37 หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการพยาบาล 201
38 หัวหน้างานวิชาการพยาบาล 202
39 งานนวดแผนไทย 203
40 ห้องประชุมเอื้องผึ้ง (อมรรัตน์ , รุ่งทิวา) 204
41 หัวหน้างานการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (IC) 205
42 งานหน่วยจ่ายกลาง 206
43 หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 210
44 OPD (คัดกรอง, ซักประวัติ) 212 , 213
45 OPD (ประชาสัมพันธ์) 214
46 หน้าห้องตรวจแพทย์ 215
47 ห้องญาติเยี่ยม 216
48 หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน 218
49 สำนักงานกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน 217
50 หัวหน้างานหอผู้ป่วยขวัญระมิงค์ 219
51 หอผู้ป่วยขวัญระมิงค์ 220 , 221
52 หัวหน้างานหอผู้ป่วยพิงครัตน์ 222
53 หอผู้ป่วยพิงครัตน์ 223 , 224 , 225
54 หัวหน้างานหอผู้ป่วยนิมมาน 227
55 หอผู้ป่วยนิมมาน 228 , 229
56 หัวหน้างานหอผู้ป่วยนวรัฐ 230
57 หอผู้ป่วยนวรัฐ 231 , 232
58 หัวหน้างานหอผู้ป่วยนพบุรี 233
59 หอผู้ป่วยนพบุรี 234 , 235
60 หัวหน้างานหอผู้ป่วยราชพฤกษ์
61 หอผู้ป่วยราชพฤกษ์
62 หัวหน้างานหอผู้ป่วยพิมาน
63 หอผู้ป่วยพิมาน
64 หัวหน้างานหอผู้ป่วยเวียงพิงค์
65 หอผู้ป่วยเวียงพิงค์
66 หัวหน้างานชุมชน
67 รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ 311
68 สำนักงานกลุ่มภารกิจ 300
69 ห้องแพทย์ตรวจ 1 301
70 ห้องพักแพทย์ 303
71 หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม 305
72 ห้องยา 306
73 หัวหน้ากลุ่มงานจิตวิทยา 309
74 กลุ่มงานจิตวิทยา 308
75 กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ 312
76 งานสังคมสงเคราะห์ 313 , 314
77 หัวหน้างานเทคนิคการแพทย์และรังสีวิทยา 316
78 งานเทคนิคการแพทย์และรังสีวิทยา 317
79 กลุ่มงานทันตกรรม 319
80 กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพ 321
81 รองผู้อำนวยการภารกิจด้านการพัฒนาสุขภาพ 411
82 สำนักงานกลุ่มภารกิจ พ.ร.ส. (ห้องสมุด) 400
83 หัวหน้ากลุ่มงานดิจิทัลการแพทย์ 401
84 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ/งานศูนย์คอมพิวเตอร์ 402 , 403
85 งานเวชนิทัศน์ (โสตทัศนูกรณ์) 404
86 หัวหน้างานเวชระเบียน 405
87 งานเวชระเบียน 406
88 กลุ่มงานวิจัย ถ่ายทอดและสนับสนุนวิชาการ 408 , 409
89 กลุ่มงานประกันสุขภาพ (ศูนย์ประสานสิทธิ์) 410
90 งานสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ 412
91 ศูนย์พัฒนาคุณภาพ 413
92 กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์