tch@dms.mail.go.th 0 5213 5078
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกข้าราชการ เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ สังกัดโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
Download File :