tch@dms.mail.go.th 0 5213 5078
ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำ กว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2562
Download File :