tch@dms.mail.go.th 0 5213 5078
แผนการจัดจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยสุรา 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 2,331 ตารางเมตร โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง (ส่วนที่เหลือ)
Download File :