tch@dms.mail.go.th 0 5213 5078

ประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจประ....

ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติก....

25-02-2021 10:11:36 277

ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจประเมิ....

ศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตร....

11-02-2021 16:38:17 368

จัดอบรมหลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูผ....

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพ....

10-02-2021 16:27:07 321

ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศ....

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์....

29-01-2021 10:31:59 325

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(อ....

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) จัดประชุมชี้แจงการบริหารจัด....

22-01-2021 14:23:39 303

พิธีทำบุญอาคารหอผู้ป่วยพิงครัต....

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดทำพิธีทำบุญอาคารหอผู้ป่วยพิงครัตน์(หอบ....

18-01-2021 16:11:50 333

พิธีทำบุญครบรอบ 39 ปี 4 มกราคม....

นายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ....

06-01-2021 16:07:21 289

ประชุมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบ....

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดประชุมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรข....

29-12-2020 12:24:19 304

ประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติ....

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดการประชุม "โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ....

01-12-2020 14:53:03 399

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบ....

นายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ....

03-11-2020 12:19:12 337