tch@dms.mail.go.th 0 5213 5078

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จ....

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดกิจกรรม"วันพยาบาลแห่งชาติ" ประจำปี 256....

26-10-2020 13:54:11 585

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบ....

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ให้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลธัญญาร....

20-10-2020 09:56:14 341

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบ....

นายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่....

06-10-2020 15:53:50 438

รองอธิบดีกรมการแพทย์ และคณะผู้....

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ และคณะผู้บริหาร ตรวจเ....

05-10-2020 13:32:07 740

นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บั....

กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ให้การต้อนรับนัก....

01-10-2020 15:18:23 395

รับมอบใบประกาศนียบัติ สำหรับโร....

นายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ....

01-10-2020 14:16:03 336

งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชกา....

นายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการ และบุคลากรของโรงพยาบาลธัญญาร....

17-09-2020 12:42:18 563

การตรวจสภาพงานเพื่อเตรียมถ่ายโ....

นายประสาน รังสิเวโรจน์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ รักษาราชการแทนในฐานะ....

16-09-2020 11:47:39 354

ศึกษาดูงานของคณะครูและนักเรียน....

วันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 09.00 -12.00 น. กลุ่มงานภารกิจด้านการพยาบาล....

16-09-2020 10:38:22 318

พิธีทำบุญเปิดอาคารซัักฟอก จ่าย....

นายประสาน รังสิเวโรจน์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ รักษาราชการแทนในฐานะ....

15-09-2020 14:55:38 463