tch@dms.mail.go.th 0 5213 5078

อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างวัฒนธรร....

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างวัฒนธรรมความปลอ....

31-07-2019 02:10:44 305

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ท....

นายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ....

31-07-2019 02:08:40 263

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี ....

นายประสาน รังสิเวโรจน์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ รักษาการในฐานะผู้อำน....

31-07-2019 02:07:41 298

กิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจสำหรั....

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดกิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจสำหรับผู้เข้า....

30-07-2019 02:06:42 279

อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างวัฒนธรร....

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างวัฒนธรรมความปลอ....

30-07-2019 01:48:06 283

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบก....

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลผู....

30-07-2019 01:46:13 293

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ จั....

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนป้อ....

20-06-2019 01:21:49 287

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะผู้ปฏิ....

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะผู้ปฏิบัติงานด้านการบำบัด....

12-06-2019 01:20:35 280

กิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจสำหรั....

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดกิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจสำหรับผู้เข้า....

11-06-2019 01:19:28 269

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน "คณะผู้บร....

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารคลินิก Medica....

11-06-2019 01:18:29 265