tch@dms.mail.go.th 0 5213 5078

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประประโยชน....

นายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ....

11-06-2019 01:17:37 280

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สม....

นายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ....

06-06-2019 01:15:42 286

กิจกรรมรณรงค์ "วันงดสูบบุหรี่โ....

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลธัญญารักษ....

06-06-2019 01:14:29 324

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ"พ....

กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี กลุ่มภารกิจวิชาการ โรงพยาบาลธัญญารักษ....

05-06-2019 01:13:05 358

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ"พ....

กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี กลุ่มภารกิจวิชาการ โรงพยาบาลธัญญารักษ....

05-06-2019 01:11:44 290

การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำ....

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ รับการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานพ....

28-05-2019 01:09:05 292

โครงการเสริมพลังคุณธรรม จริยธร....

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดโครงการเสริมพลังคุณธรรม จริยธรรม เพื่อ....

27-05-2019 01:05:49 284

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อาจารย์แล....

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาสาขากิจ....

27-05-2019 09:56:38 284

กิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจสำหรั....

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดกิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจสำหรับผู้เข้า....

23-05-2019 09:11:39 281

ประชุมคณะกรรมการรับรองกระบวนกา....

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี จัดการประชุม....

22-05-2019 09:10:14 297