tch@dms.mail.go.th 0 5213 5078

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "กา....

กลุ่มงานจิตวิทยา กลุ่มภารกิจด้านวิชาการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จ....

22-04-2019 08:37:24 281

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่....

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โ....

22-04-2019 08:35:36 278

ประชุมวิชาการ Inter Hospital C....

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดการประช....

17-04-2019 08:32:31 303

กิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจสำหรั....

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดกิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจสำหรับผู้เข้า....

17-04-2019 08:30:46 299

กิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจสำหรั....

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดกิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจสำหรับผู้เข้า....

12-03-2019 08:28:09 286

กิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจสำหรั....

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดกิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจสำหรับผู้เข้า....

06-03-2019 08:23:28 292

โครงการอบรมการบำบัดรักษาผู้ป่ว....

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดการอบรม....

01-03-2019 08:21:38 280

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศาลอาญา....

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 คณะศึกษาดูงานจากศาลอาญาธนบุรี ซึ่งนำโดยนายพร....

01-03-2019 08:20:09 292

โครงการความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวก....

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดอบรม "โครงการความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับ....

01-03-2019 08:18:29 289

กิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจสำหรั....

โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดกิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจสำหรับผู้เข้า....

08-02-2019 08:15:34 290