tch@dms.mail.go.th 0 5213 5078

เยี่ยมติดตามประเมินคุณภาพซ้ำ (....

พว.อัจฉราพร ศรีตระกูล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ พว.พัชรีพร วรพัฒน์รัตนกู....

05-07-2022 16:08:55 123

เยี่ยมติดตามประเมินคุณภาพซ้ำ (....

พว.ศรีพรรณ สว่างวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ พว.สวรส ทาบุญสม พยาบ....

04-07-2022 16:16:23 112

เยี่ยมติดตามประเมินคุณภาพซ้ำ (....

แพทย์หญิงวริศรา เกตุเอี่ยม หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ นางสาวจุฬาลักษณ....

04-07-2022 15:50:33 122

กิจกรรมงานวันต่อต้านยาเสพติดโล....

พว.นภัสสรณ์ รังสิเวโรจน์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เป็นประธานในพิธ....

04-07-2022 11:59:07 102

“ ฝึกปฏิบัติและซ้อมแผนระงับอัค....

นายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่....

01-07-2022 13:53:11 106

เยี่ยมติดตามประเมินคุณภาพซ้ำ (....

พว.นภัสสรณ์ รังสิเวโรจน์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล แพทย์หญิงวริศรา ....

01-07-2022 11:23:44 108

กิจกรรมงานวันงดสูบบุหรี่โลก ปร....

พว.นภัสสรณ์ รังสิเวโรจน์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เป็นประธานในพิธี....

28-06-2022 11:52:12 95

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมบุ....

นายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ....

22-06-2022 16:29:45 172

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพาก....

นางนภัสสรณ์ รังสิเวโรจน์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เป็นหัวหน้าโครงกา....

17-06-2022 14:17:37 105

เยี่ยมติดตามประเมินคุณภาพ (Re-....

แพทย์หญิงรุ่งทิวา ถาวร นายแพทย์ชำนาญการ พร้อมคณะกรรมการนิเทศและติดตาม....

17-06-2022 12:10:03 89