tch@dms.mail.go.th 0 5213 5078
  21. ประกาศโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
  : 1701935238.pdf
  : 07-12-2023
  89
  22. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ รอบที่ 2
  : 1701226305.pdf
  : 29-11-2023
  154
  23. ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  : 1701074412.pdf
  : 27-11-2023
  175
  24. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
  : 1701055533.pdf
  : 27-11-2023
  136
  25. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
  : 1700819925.pdf
  : 24-11-2023
  148
  26. รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  : 1700469496.pdf
  : 20-11-2023
  177
  27. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  : 1699865282.pdf
  : 13-11-2023
  251
  28. ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
  : 1699607966.pdf
  : 10-11-2023
  197
  29. รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  : 1697531142.pdf
  : 13-10-2023
  318
  30. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม
  : 1689823891.pdf
  : 20-07-2023
  100
  31. ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
  : 1689320937.pdf
  : 14-07-2023
  112
  32. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินและกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม
  : 1688440205.pdf
  : 04-07-2023
  81
  33. รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (เพศชาย) จำนวน 2 อัตรา
  : 1687317638.pdf
  : 21-06-2023
  81
  34. รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม
  : 1685702669.pdf
  : 02-06-2023
  118
  35. ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา หรือนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  : 1682580910.pdf
  : 27-04-2023
  122
  36. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา หรือนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  : 1681869683.pdf
  : 19-04-2023
  136
  37. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งโภชนากร และนักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข)
  : 1681120758.pdf
  : 10-04-2023
  131
  38. ราชชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข) และตำแหน่งโภชนากร
  : 1680512133.pdf
  : 03-04-2023
  125
  39. ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม
  : 1680235998.pdf
  : 31-03-2023
  114
  40. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ และพนักงานช่วยเหลือคนไข้
  : 1679883125.pdf
  : 27-03-2023
  169