tch@dms.mail.go.th 0 5213 5078
  61. รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักจิตวิทยา
  : 1635219709.pdf
  : 26-10-2021
  332
  62. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยา
  : 1634797245.pdf
  : 21-10-2021
  331
  63. รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ
  : 1633596233.pdf
  : 07-10-2021
  430
  64. รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยา
  : 1633401392.pdf
  : 05-10-2021
  428
  65. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ และโภชนากร
  : 1632814357.pdf
  : 28-09-2021
  315
  66. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานบริการ และโภชนากร
  : 1632125278.pdf
  : 20-09-2021
  300
  67. รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง โภชนากร
  : 1630553372.pdf
  : 02-09-2021
  340
  68. รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ
  : 1630553304.pdf
  : 02-09-2021
  258
  69. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกข้าราชการ เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ สังกัดโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
  : 1626772900.pdf
  : 20-07-2021
  270
  70. รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ สังกัดโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
  : 1625455705.pdf
  : 05-07-2021
  253
  71. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล
  : 1625198808.pdf
  : 02-07-2021
  325
  72. รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล
  : 1624952371.pdf
  : 29-06-2021
  291
  73. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการ ในตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล
  : 1624608262.pdf
  : 25-06-2021
  325
  74. รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล
  : 1623388063.pdf
  : 11-06-2021
  391
  75. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกข้าราชการ เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
  : 1620188478.pdf
  : 05-05-2021
  372
  76. รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ สังกัดโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
  : 1618892231.pdf
  : 20-04-2021
  359
  77. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
  : 1611825581.pdf
  : 28-01-2021
  389
  78. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
  : 1611635842.pdf
  : 26-01-2021
  335
  79. รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
  : 1609826823.pdf
  : 05-01-2021
  436
  80. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
  : 1609224779.pdf
  : 29-12-2020
  456