tch@dms.mail.go.th 0 5213 5078
  121. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถ และกำหนดวันเวลาสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  : ประกาศรายชื่อ นักวิเคราะห์.pdf
  : 14-10-2019
  506
  122. รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
  : รับสมัคร พรก นวก คอมพิวเตอร์.pdf
  : 09-10-2019
  402
  123. ประกาศรับสมัครบุคลากรปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานนวดแผนไทย 2 อัตรา
  : รับสมัครนวดแผนไทย.pdf
  : 03-10-2019
  317
  124. ประกาศกรมการแพทย์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
  : 190930164500.pdf
  : 29-09-2019
  375
  125. ประกาศกรมการแพทย์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัี่วไป
  : 190925161035.pdf
  : 24-09-2019
  541
  126. ประกาศกรมการแพทย์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
  : 190925161214.pdf
  : 24-09-2019
  473
  127. ประกาศกรมการแพทย์ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
  : 190913170026.pdf
  : 12-09-2019
  407
  128. รายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ และกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
  : ไฟล์1-ผสาน.pdf
  : 11-09-2019
  364
  129. ประกาศกรมการแพทย์เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
  : 190830123307.pdf
  : 29-08-2019
  728
  130. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน
  : ประกาศขึ้นบัญชี พนง เกษตาพื้นฐาน.pdf
  : 30-07-2019
  304
  131. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
  : ประกาศขึ้นบัญชี จพง พัสดุ.pdf
  : 30-07-2019
  361
  132. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถฯ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
  : 190725141854.pdf
  : 24-07-2019
  347
  133. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
  : ประกาศขึ้นบัญชีพยาบาลวิชาชีพ 23-7-62.pdf
  : 22-07-2019
  351
  134. ประกาศกรมการแพทย์เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน
  : เกษตรพื้นฐาน.pdf
  : 21-07-2019
  310
  135. ประกาศกรมการแพทย์เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรุู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะฯ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
  : 190715135924.pdf
  : 14-07-2019
  281
  136. รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
  : ป เจ้าพนักงานพัสดุ.pdf
  : 01-07-2019
  387
  137. รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน
  : ป รับสมัคร พนง เกษตรพื้นฐาน.pdf
  : 26-06-2019
  305
  138. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักโภชนาการ
  : 190627092356.pdf
  : 26-06-2019
  344
  139. รายชื่อผู้มีสิทธิประเมินเและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถฯ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักโภชนาการ
  : ป รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ นักโภชนาการ.pdf
  : 13-06-2019
  348
  140. รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
  : ประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพ .pdf
  : 04-06-2019
  375