tch@dms.mail.go.th 0 5213 5078
  21. ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  : 1701074412.pdf
  : 27-11-2023
  163
  22. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
  : 1701055533.pdf
  : 27-11-2023
  126
  23. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
  : 1700819925.pdf
  : 24-11-2023
  137
  24. รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  : 1700469496.pdf
  : 20-11-2023
  167
  25. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  : 1699865282.pdf
  : 13-11-2023
  238
  26. ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
  : 1699607966.pdf
  : 10-11-2023
  188
  27. รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  : 1697531142.pdf
  : 13-10-2023
  308
  28. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม
  : 1689823891.pdf
  : 20-07-2023
  89
  29. ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
  : 1689320937.pdf
  : 14-07-2023
  101
  30. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินและกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม
  : 1688440205.pdf
  : 04-07-2023
  69
  31. รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (เพศชาย) จำนวน 2 อัตรา
  : 1687317638.pdf
  : 21-06-2023
  72
  32. รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม
  : 1685702669.pdf
  : 02-06-2023
  109
  33. ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา หรือนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  : 1682580910.pdf
  : 27-04-2023
  110
  34. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา หรือนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  : 1681869683.pdf
  : 19-04-2023
  125
  35. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งโภชนากร และนักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข)
  : 1681120758.pdf
  : 10-04-2023
  121
  36. ราชชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข) และตำแหน่งโภชนากร
  : 1680512133.pdf
  : 03-04-2023
  116
  37. ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม
  : 1680235998.pdf
  : 31-03-2023
  104
  38. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ และพนักงานช่วยเหลือคนไข้
  : 1679883125.pdf
  : 27-03-2023
  160
  39. รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา หรือ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  : 1679460915.pdf
  : 22-03-2023
  203
  40. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานบริการ
  : 1679299866.pdf
  : 20-03-2023
  158