tch@dms.mail.go.th 0 5213 5078
  81. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการและพนักงานช่วยเหลือคนไข้
  : 1604042442.pdf
  : 30-10-2020
  450
  82. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานบริการ และพนักงานช่วยเหลือคนไข้
  : 1603858320.pdf
  : 28-10-2020
  447
  83. รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ และพนักงานช่วยเหลือคนไข้
  : 1602212056.pdf
  : 09-10-2020
  558
  84. รับสมัครพนักงานนวดแผนไทย จำนวน 2 อัตรา
  : 1594269835.pdf
  : 09-07-2020
  424
  85. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
  : 1593482388.pdf
  : 30-06-2020
  532
  86. รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
  : 1592896798.pdf
  : 23-06-2020
  543
  87. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
  : 1591773012.pdf
  : 10-06-2020
  986
  88. รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
  : 1588148094.pdf
  : 29-04-2020
  968
  89. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
  : 1585296178.pdf
  : 27-03-2020
  447
  90. รายชื่อผู้มีสิทธิประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
  : ปก รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ จพ เครื่องคอม.pdf
  : 22-03-2020
  388
  91. ประกาศกรมการแพทย์เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขตำแหน่งนักจัดการงานท่ั่วไป
  : 200319142754.pdf
  : 18-03-2020
  423
  92. ประการศกรมการแพทย์เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
  : 200316150926.pdf
  : 15-03-2020
  431
  93. รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
  : รับสมัคร นักจัดการงานทั่วไป.pdf
  : 25-02-2020
  497
  94. รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
  : ประกาศรับสมัคร จพ เครื่องคอมพิวเตอร์ .pdf
  : 17-02-2020
  358
  95. ประกาศกรมการแพทย์เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป้นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
  : 200129170704.pdf
  : 28-01-2020
  349
  96. รายชื่อผู้มีสิทธิประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
  : 200124155903.pdf
  : 23-01-2020
  348
  97. รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
  : รับสมัคร นวก คอม.pdf
  : 05-01-2020
  350
  98. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
  : ประกาศขึ้นบัญชี นักจัดการงานทั่วไป 26-12-62.pdf
  : 25-12-2019
  377
  99. ประกาศกรมการแพทย์ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 (พนักงานราชการตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป))
  : 191220171802.pdf
  : 19-12-2019
  420
  100. รายชื่อผู้มีสิทธิประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ พนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
  : ประกาศรายชื่อผุ็มีสิทธิสอบนักจัดการงานทั่วไป.pdf
  : 16-12-2019
  459